Green Lean

Green Lean är er innovationspartner och kompetenscentra för hållbara och konkurrenskraftiga produktionskedjor. Vi länkar samman Lean, miljösystemanalys och livscykelperspektiv, områden som vi arbetat med i mer än tio år.

Vår vision är att förbättra helheten genom att tillsammans med våra samarbetspartners knyta ihop kunskap, förmågor och förbättringar på företagsnivå till förbättringar på systemnivå längs hela värdekedjan. I våra samverkansprojekt visar vi att denna kombination är ett framgångsrikt koncept för att stärka produktionen och produktionskedjorna.

Viktiga byggstenar i allt Green Lean arbete är att understödja engagerat ledarskap, uppnå ökad värdeflödestänk, skapa tydliga och kommunicerade strategier och utmaningar samt uppnå god samverkan i den enskilda verksamheten och längs med hela värdekedjan.


Vi tillför ny kunskap och kompetens samt pedagogiska- och vetenskapliga verktyg. 

Huvudsakliga verksamhetsområden där vi har goda exempel på forskning och utveckling är lantbruk, livsmedels-, träindustrin och offentlig sektor.  
 
 

Vi kan till exempel:

  • Bedriva forskning och utveckling kring de enskilda företagens verksamhetsutveckling genom att föra samman affärs-, produktions- och miljöstrategier.
  • Bedriva forskning och utveckling av Green Lean i produktutvecklingsprocessen  t ex för torkade livsmedel.
  • Utbilda och stötta de enskilda företagens verksamhetsutveckling, från råvaruproduktion fram till konsument.
  • Bedriva forskning och utveckling genom att identifiera slöserier och visa på förbättringsmöjligheter, med avseende på svinn och miljöpåverkan i olika värdekedjor (t ex från jord till bord).
  • Bedriva forskning och utveckling kring nya samarbetsformer i värdekedjan och hur affärs- och produktionsstrategier kan interagerar.
  • Bedriva forskning och utveckling kring simuleringsverktyg, kombination av effektivitets- och miljöparametrar för att analysera komplexa produktionssystem och hela produktionskedjor.


Hållbar livsmedelsproduktion

Ett företag i livsmedelskedjan som arbetar med Green Lean arbetar med hållbar livsmedelsproduktion.Read more...
RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.