Operation and maintenance for refrigeration and heat pump systems

I kapitalintensiva industrier av typen processkemi, pappersbruk och energiproduktion har en kraftfull utveckling av drift och underhåll skett de senaste 30 åren. Huvudsyftet är att bibehålla installerad effektivitet och ersätta avhjälpande underhåll med förebyggande.

Inom kyl- och värmepumpindustrin har motsvarande utveckling inte på något avgörande sätt kommit till stånd. Att systemen klarar att hålla önskade temperaturer har varit och är främsta bedömningsparametern för tillståndet i ett installerat system. Med ett lågt förändringstryck från ägare har den mycket fragmenterade serviceindustrin inte haft behov av förändringar och klarar inte heller att genomföra förändringar av egen kraft. Det är troligt att de flesta installerade systemen idag ger 10-20 % sämre effektivitet än kontrakterade data. Till detta skall läggas ett okänt antal ”onödiga” haverier som vart och ett representerar avsevärda belopp för ägare av system. Med en ökad användning av fastighetsvärmepumpar och ett systembyte i butiker till CO2 som köldmedium kommer den här bristen på underhållskunskap att bli mycket tydligare. Redan idag är det brist på kunniga servicetekniker. Nya system och applikationer kan förutses komma att orsaka sina ägare en ökad drift och underhålls kostnad.

 

Utan kunskap om möjlig förbättring kommer inte några resurser att sättas av för förbättringar. Projektet skall även vara svenskt bidrag till ett IEA Annex som behandlar installation och underhåll av värmepumpar. Därmed kommer hela resultatet av det internationella arbetet att tillföras de svenska aktörerna.

Finansiering

KYS, Kylbranschens samarbetsstiftelse

Energimyndigheten

Climacheck AB

Tidplan

2011-02-01 - 2014-06-30

Projektpartners

Climacheck AB, KVF och delar av branchen (ägare, konsulter, tillverkare, installatörer och serviceföretag)

International Energy Agency Annex 36 (Quality installation and Quality maintenance)

 

Related Information

Contact Persons

Lennart Rolfsman

Phone: +46 70 6949852

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.