EESI – Improving energy efficiency in the sawmill industry, phase I

Syftet med projektet är att demonstrera att det går att minska energianvändningen i sågverksindustrin med minst 20 % per producerad m3 till år 2020. Fas 1 har genomförts och avslutades i juli 2011. Fas 2 startades vid årsskiftet 2012. Läs mer under länken till höger (EESI II).

En minskning av energianvändningen med 20 % inom hela den svenska sågverksindustrin skulle innebära en besparing på ca 1200 GWh värme och ca 300 GWh el. Detta innebär att potentialen för total årlig kostnadsbesparing för energianvändarna är ca 390 miljoner kr, eller ca 22 kr/m3 för sågverken.

Projektet utförs i två faser med en utvärdering mellan faserna. Fas 1 har genomförts och avslutades i juli 2011. Fas 2 startades vid årsskiftet 2012. Läs mer under länken till höger (EESI II).

En roadmap togs fram för att beskriva dagens teknologi samt peka på förbättringsbehov och möjligheter med nuvarande teknik, men även visa var forskningsinsatserna behöver sättas in. Motivet för att sänka energianvändningen är att hushålla med resurser och samtidigt öka konkurrenskraften gentemot övrig internationell sågverksindustri. En ökad konkurrenskraft bidrar till att säkra arbetstillfällen, i detta fall främst på glesbygden.

Ytterligare delmål var att utveckla datormodeller, ”Framtidens Energieffektiva Sågverk”, och rutiner för uppföljande mätning som kan användas som ett framtida stöd för sågverksindustrin i ett kontinuerligt förbättringsarbete, för att minska denna industrisektors energianvändning och stärka den framtida konkurrenskraften. 

Resultatet från fas 1 visar att det finns stor potential för energibesparingar på sågverken. Inom projektet har ett stort antal förslag på energieffektiviseringsåtgärder tagits fram.  Några av åtgärderna har redan genomförts, åtgärder kommer fortsätta i fas 2 då fokus kommer vara på demonstrationer ute på sågverken.

Ett viktigt resultat från projektets första fas är även det nätverk som bildats av projektdeltagarna. Nätverket har genomsyrats av öppenhet och en stor vilja att dela med sig av erfarenheter till övriga i gruppen.

 

Finansiering   

Total etappkostnad 9 364 000 SEK
Finansiering från Energimyndigheten  3 785 000 SEK
Finansiering från industri  5 580 000 SEK

Tidplan

Fas 1: 2010-01-01 – 2011-07-01

Fas 2: 2011-12-19 – 2014-09-30

Projektparners
Forskningsutförare på SP

Roger Nordman, Tekn. Dr. SP Energiteknik
Anders Lycken, Tekn. Dr. SP Trätek
Thomas Wamming, SP Trätek
Marcus Olsson, Tekn. Dr. SP Energiteknik

Deltagande sågverk
Setra, Martinsons, NWP, Norra Skogsägarna, Bergqvist-Insjön, SCA, Möckeln, Bergs Timber, Siljan Timber

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.