Vidareutveckling av värmepumpssystem för Nära-Noll-Energi-hus (NNE-hus)

Då det totala uppvärmningsbehovet i NNE-hus är liten måste kostnaden för värmepumpssystemet begränsas för att det ska ha en konkurrenskraftig LCC-kostnad. Annars finns risk att mindre energieffektiva uppvärmningsmetoder väljs, vilket motverkar syftet med mer energieffektiv bebyggelse. Ökade kunskaper om värmepumpens driftsdriftparametrar i verklig drift i NNE-hus behövs därför. Den kommande obligatoriska energimärkningen för värmepumpar kommer att få stor påverkan på hur värmepumpssystem utformas och erfarenheter om hur väl den avspeglar verklig drift behövs, för att kunna påverka att den vid behov utvecklas i rätt riktning, vilket är ett av syftena med detta projekt. Ytterligare syften är att utreda potentialen för samstyrning med husets ventilationssystem och för frikyla. Målen är att prototyper tas fram som sedan utvärderas i laboratorium och/eller SPs forskningsvilla samt att utveckla en potentiellt allmänt accepterad utvärderingsmetod vid samtidig rums- och tappvattenvärmning.

Finansiering

Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Effysys Expand, Danfoss Värmepumpar AB, Bosch Thermoteknik AB, NIBE AB, Skanska och TMF.

Tidplan

Maj 2015 – Juni 2018

Projektpartners

Danfoss Värmepumpar AB, Bosch Thermoteknik AB, NIBE AB, Skanska och TMF

Related Information

Contact Persons

Caroline Haglund Stignor

Phone: +46 10 516 55 45

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.