Agenda Bioraffinaderi och Grön Agenda

Lunds Universitet och RISE har av Vinnova fått uppdraget att ta fram var sin nationell forsknings- och innovationsagenda för hur Sverige skall stärka sin globala konkurrenskraft i omställningen mot en biobaserad ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete och tillsammans med ett stort antal aktörer från akademi, industri och institut. En gemensam agenda kommer att presenteras under namnet "Agenda Bioraffinaderi och Grön Agenda" och vi välkomnar alla aktörer som vill vara med och påverka.

Bakgrund

I en omställning mot ett hållbart samhälle med minskat fossilberoende är biomassan vår främsta förnybara källa till organiskt kol. Sverige har av lång tradition använt biomassa, inte minst skogsråvara som vi har god tillgång till, till produktion av framförallt sågade trävaror, massa/papper och energi. I takt med att tillgången till petroleum som råvara blir allt mer begränsad och ifrågasatt ser vi ett ökat intresse även från andra branscher att utnyttja biomassa till produktion av kemikalier, material och energi. Detta medför också en ökande andel koldioxid-neutrala produkter i samhället då slutprodukten vid nedbrytning frigör samma mängd koldioxid som upptas av den biomassa som används för dess produktion.

Biomassa kommer följaktligen att bli en alltmer eftertraktad råvara och man kan förvänta sig stora omställningar av energi- och produktionssektorn framöver. I en situation med ökad konkurrens om biomassa som råvara är det viktigt att inkludera biomassa, inte bara från skogen, utan också från jordbruket och marina miljöer. Det finns idag en stor mängd biomassa som rest-produkt i t ex livsmedelsproduktion som bör beaktas. I ett bioraffinaderi omsätts biomassan till kemikalier, material och energi med ett så högt utnyttjande av råvarans alla beståndsdelar som möjligt.

Syfte

För att omställningen mot en mer biomassa-baserad produktion skall ske på ett effektivt och gynnsamt sätt krävs att man redan nu identifierar de förutsättningar och hinder som finns både på det samhälleliga planet och rent tekniskt/naturvetenskapligt. Det är också mycket viktigt att införa ett systemanalytiskt tänkande genom alla steg i bioraffinaderiet, samt att beakta marknadsförutsättningar och förbereda sig på förändringar av värdekedjor och affärsmodeller. En branschöverskridande samverkan är i detta sammanhang mycket viktig. 

Om projektet

Lunds Universitet och RISE har fått var sitt uppdrag att ta fram en nationell forsknings- och innovationsagenda för hur Sverige skall stärka sin globala konkurrenskraft i omställningen mot en biobaserad ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete och tillsammans med ett stort antal aktörer från akademi, industri och institut. En gemensam agenda kommer att presenteras under namnet "Agenda Bioraffinaderi och Grön Agenda"

Denna agenda kommer att ta avstamp i Sveriges styrkområden och identifiera de behov och nyckelutmaningar som finns och vilka satsningar som behövs för att Sverige skall utveckla ett hållbart bioraffinaderi-koncept och stärka sin internationella konkurrenskraft.

översiktsbild 

Workshops:

Nästa workshop kommer att bli den 12 november 9.30 – 16.30 i SIKs lokaler på Frans Perssons Väg 6 i Göteborg.

 

Kontaktpersoner:

Anna Widerberg, 010-516 59 36, anna.widerberg@sp.se   
Maria Andersson, 046-222 96 73, maria.andersson@biotek.lu.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.