Kompetenscentrum

SP-koncernen driver och medverkar i en rad aktuella kompetenscentrum tillsammans med universitet, och högskolor, andra institut och näringslivet. Kompetenscentrum är viktiga för att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer. De är effektiva verktyg för att med bred kompetens attackera angelägna forsknings- uppgifter. Genom samverkan fördelas deluppgifter till den aktör som har bäst lämpade resurser och utrustning.

VINN excellence centres

Biomatcell - Biomaterial och cellterapi

Biomatcell bedriver tvärvetenskaplig forskning kring biomaterial och cellterapi som förväntas leda till bland annat nya implantatmaterial. Centret är förlagt vid Göteborgs Universitet och är ett av femton utvalda kompetenscentrum inom ramen för Vinnovas satsning Vinnexcellence.

Chase

Forskningsprogram med världsledande kompetens inom antennsystemteknologier.

SuMo

SuMo är ett tvärvetenskapligt centrum för strukturdesign av övermolekylära biomaterial med unika funktionella egenskaper.

Institute excellence centres

CODIRECT

I-center med syfte att utveckla kontrollerad leverans och frisättning av aktiva substanser för bland annat livsmedel-, läkemedel- och färgindustrin.

EcoBuild - Kompetenscentrum för eko-effektiva och beständiga träbaserade material och produkter

Kompetenscentrum inom träområdet med syfte att få fram ekoeffektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella produkter.

EXSELENT on Porous Materials

The Berzelii Center EXSELENT on Porous Materials aims at combining high level research on micro- and mesoporous materials with developing specific applications.

SP:s Kompetensplattformar

SP Batteri- och hybridsystem

SP Batteri- och hybridsystem är en stark forskningsmiljö inom batteri- och hybridsystem.

SP Biofuels

Kompetensplattformen SP Biofuels samlar SP-koncernens resurser kring produktion och användning av förnybara drivmedel.

SP Fuel Storage Safety

En kompetensplattform för forskning, innovation och kunskapsöverföring inom området brandsäker lagring och hantering av fasta, vätskeformiga och gasformiga biobränslen samt av avfall.

SP-Green Lean

Kompetensplattformen SP Green Lean är ett unikt kompetenscentrum som länkar samman Lean-filosofin med miljösystemanalys och livscykelanalys.

SP Heat Pumping Technology

SP Heat Pumping Technology samlar SPs resurser och är en internationellt ledande forskningsmiljö inom området inom värmepumpande teknik.

SP medTek

Samlad kompetens inom området medicintekniska produkter.

SP Nationell Metrologi

SP har fått uppdrag från VINNOVA att vara Nationellt Metrologiinstitut eller riksmätplats i Sverige. Uppdraget innefattar mätningar inom de vanligast förekommande fysikaliska områdena, tidhållning för Internet samt viss mätteknisk verksamhet inom kemiområdet.

SP PERFORM

Arbetet inom kompetensplattformen PERFORM syftar till att förbättra prestanda hos formuleringar för tillämpningar inom ett stort antal industriområden som leder till hållbara produkter, minskade biverkningar och förbättrad hälsa.

SP Pipe Centre

Strategisk mötesplats för rör och rörsystem.

SP Sjöfart

Plattform med fokus på avancerade lätta material och konstruktioner till sjöss.

SP Systems Analysis

Energi- och miljösystemanalys för ökad energieffektivisering och smartare resurshantering i industrin och i samhället.

SP Trämetri

Plattformens målsättning är att bidra till en effektivare träindustri.

SP Tunnel

Forskningsplattform för undermarksanläggningar med samlad specialistkompetens inom brand, risk och säkerhet.

SP Wise Measurements for Smart Grids

Värlsledande plattform inom kvalitetssäkrad mätteknik för smarta elnät.

SP ZEB, Zero Emission Buildings

Spetskompetens inom hållbara och energieffektiva byggnader, både nybyggnation och renovering.

Övriga Kompetenscentrum

BELIVS Innovationskluster

Nätverket och mötesplatsen för samarbete - för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler - mellan myndighet, handel, akademi och utrustningsleverantörer.

CFI - Centre for Intercomparisons

Jämförelsemätningar.

HPC - Heat Pump Centre

SP Energi och Bioekonomi ansvarar för ett internationellt informationscentrum som ska främja utvecklingen av värmepumpande tekniker.

Mistra Future Fashion
Forskningsprogrammet har som mål att uppnå en systemförändring av den svenska modebranschen som leder till hållbar utveckling av såväl industri och samhället i stort samtidigt som detta leder till att konkurrensförmågan stärks för denna industri.

Mistra Closing the Loop
Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser - genom en så effektiv materialåtervinning som möjligt.

Mistra Urban Futures

SP samarbetar med Mistra Urban Futures, ett centrum för hållbar stadsutveckling. 

SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Nav för forskning om fordons- och trafiksäkerhet.

SCC - Scandinavian Coatings Center

I samverkan mellan SP, SP Trä och YKI erbjuder SCC lösningar och idéer inom ytbehandling för både nationell och internationell industri.

SP Group Packaging Centre

SP-koncernen samverkar och erbjuder förpackningsindustrin unik spetskompetens inom tre områden. I projektet deltar SP, SIK och YKI.

SP Småföretag

Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till SP. SP Småföretag är din ingång till hela SP-koncernen.

Temperaturcentrum

SP samlar sina resurser och kompetenser där temperatur utgör den gemensamma nämnaren, under SP:s Temperaturcentrum

Utmis - Utmattningsnätverket i Sverige

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet bland annat verka för informations- och kunskapsspridning, ett ökat samarbete samt kompetenshöjning.

Waste Refinery - strategiskt nätverk för resurser ur avfall

Waste Refinery verkar för en effektiv resurshantering av avfallströmmar.

Divisioner inom RISE-koncernen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut består av nio tekniska enheter och i koncernen ingår följande bolag: AstaZero, CBI, Glafo, JTI, SMP, SPPD och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/SLäs mer...

Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.