Fuel Storage Safety

Vår forskningsplattform för säker lagring av bränslen har en samlad kompetens inom brand, risk och säkerhet. Detta omfattar främst fasta biobränslen och avfall, men även vätskeformiga och gasformiga bränslen.

För att minska beroendet och användningen av fossila bränslen ökar utvecklingen och användning av olika förnyelsebara energikällor kraftigt. För att optimera resursanvändningen i samhället ställs också stora krav på återvinning. Detta innebär en omfattande sortering av avfall för att detta skall kunna utnyttjas, antingen som en råvaruresurs eller för energiproduktion. Sammantaget har alltså denna utveckling lett till att det under de senare åren har byggts upp produktionssystem för olika typer av biobränslen samt mellanlager och logistiska system för att hantera avfall som skall återvinnas eller förbrännas.

Hanteringen omfattar mycket stora mängder och till stor del handlar det om olika typer av fasta material och lagring sker då ofta i stora högar av material som beroende på bränsletyp antingen kan vara belägna utomhus eller inomhus i stora lager. Vissa torra material, t.ex. träpellets och träpulver, lämpar sig också för förvaring i silor i mycket stora volymer. Lagring i stora högar är i sig inget nytt men för ett högvärdigt bränsle ställs nya krav på lagringstekniken och dessutom ökar lagringsvolymerna lokalt vid stora mellanlager eller hos stora förbrukare. Lagren behöver ofta lokaliseras nära eller på ett rimligt avstånd från bebyggelse, t.ex. i anslutning till en industri eller kraftvärmeverk. Andra faktorer är egenskaperna hos det lagrade materialet, storleken på högarna respektive silorna, kombination av balning och lagring, där det finns många frågetecken kring brandriskproblematiken. Om inte denna utveckling åtföljs av en relevant riskvärdering och riskreducerande åtgärder finns det stor risk att man ”bygger fast sig” i ett system som kan orsaka stora kostnader i form av direkta och indirekta skador från brand, explosioner, etc.

Fire Research har under ett antal år bedrivit verksamhet som varit riktad mot säker lagring av träpellets och andra fasta biobränslen, avfall samt olika typer av vätskeformiga drivmedel. Med detta som grund har vi skapat en kompetensplattform för att utveckla området ytterligare. Inom plattformens område ser vi fram emot samarbeten med universitet, högskolor, institut, företag, myndigheter och andra organisationer. Målet med Fuel Storage Safety är att studera och sprida information alla aspekter på säkerhet vid lagring av bränslen: risker, förebyggande arbete, antändning, brandspridning, detektion, släckning, etc.

Bra riktlinjer för hur biobränslen och avfall ska lagras för att undvika uppkomst och spridning av bränder samt för att underlätta släckningsarbeten vid en brand saknas idag. Vår förhoppning är att arbetet inom Fuel Storage Safety skall öka kunskapen inom området och bidra till att riktlinjer för säker lagring av biobränslen och avfall kan tas fram.

Vi hjälper företag, branschorganisationer, myndigheter, räddningstjänster, konsulter och tillverkare av säkerhetsutrustning att ta fram ny kunskap för att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå.

Mer information om området och olika tjänster återfinns via länkarna nedan och till höger.

 

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

Brandsäker lagring av biobränslen och avfall

Den ökade hanteringen av biobränslen och avfall innebär nya risker.Läs mer...

ETANKFIRE Ethanol Tank Fire Fighting

Etanolbränder kräver speciell taktik vid släckning. Läs mer...

Publikationer om bränslelagring

Rapporter och artiklar inom området bränslelagring med relation till arbete utfört på SP.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.