Projekt

Här presenteras ett antal projekt som bedrivs inom ramen för SCC.

Aktuella projekt

Avslutade projekt

MARINORD - kampen mot havstulpaner

Projektet, som koordineras av SP med finansiering från Nordic Innovation Centre, startades i januari 2008. MARINORD – Nanoporous particulate carriers for bioactive substances in marine antifouling coatings – kommer att pågå i tre år med en totalbudget på drygt 12 miljoner kronor. Projektet är ett internationellt samarbete mellan SP, YKI, Göteborgs Universitet i Sverige, Jotun i Norge, Rohm and Haas Finland OY i Finland, BioLocus i Danmark och Cabot Corporation i USA.

Målet med MARINORD är att utveckla miljövänliga och effektiva båtbottenfärger med kontrollerad frisläppning av aktiva ämnen med hjälp av nano-porösa partikelbärare. Olika typer av porösa bärarpartiklar kommer att utvärderas för frisläppning av dels mer konventionella och dels mer alternativa aktiva ämnen med avsikt att minska påväxt.

Marin påväxt är ett stort ekonomiskt problem inom sjöfart, off-shore-industri och fiskodling. På fartyg leder marin påväxt snabbt till ökad bränsleförbrukning och därmed ökat utsläpp av växthusgaser med negativa miljökonsekvenser som följd. Marin påväxt utgörs av alger, djur och biofilmbildande mikroorganismer. För småbåtsägare innebär varje säsong mycket slit för att hålla båtarna fria från påväxt. Havstulpaner är en av de dominerande påväxtorganismerna i kustvattnen runt norra Atlanten.

Kontaktperson: Adeline Flogård, Tel: 010-516 53 44, adeline.flogard@sp.se
Tillbaka

EcoBuild - kompetenscentrum inom träområdet

SP driver ett kompetenscentrum inom området träbaserade material och produkter i samverkan med KTH och ett 30-tal industriföretag, däribland IKEA, Casco Adhesives, Akzo Industrial Coatings, Perstorp, WPT ASA, Norrskog, m.fl.
I takt med skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter. Syftet med centrumet är bland annat att utveckla innovativa och ekoeffektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träbaserade produkter.

Arbetet inom området Biobaserade ytbehandlingar omfattar nya slag av eko-effektiva ytbehandlingssystem, speciellt för träprodukter i utomhusbruk och för produkter av modifierat trä. Färg- och lackskikt, ytor och gränsskikt hos täckande ytbehandlingar och underlag, samt fuktprofiler i materialen studeras och utvärderas med bl.a. spektroskopiska metoder som magnetresonans, UV/Vis, FTIR and GC-MS. Laboratorieanalyserna stöds av accelerad åldring och fältstudier.

Olika typer av produkter behandlas i flera underprojekt inom detta tekniska område. Varje underprojekt styrs av en koordinator, som rekryterats från något av de deltagande instituten, universiteten eller företagen. Läs mer på centrets egen hemsida.

Kontaktperson: Mats Westin, Tel: 010-516 52 50, mats.westin@sp.se 
Tillbaka

 

Easyclean – för mer lättvättade lacker

Easyclean är ett projekt vars mål är att ta fram en metodik för utvärdering av kvalitet och hållbarhet hos lättvättade ytor för trafikmiljö. Effektmålet är att snabbare kunna introducera mer lättvättade lacker och plaster inom fordonsindustrin och därigenom minska den tid, energi och inte minst den mängd rengöringsmedel som krävs för att få våra bilar rena. Projektet avslutas i december 2008. Läs mer på projektets egen hemsida.

Kontaktperson: Kenneth Möller, Tel: 010-516 51 88 kenneth.moller@sp.se
Tillbaka

  
MRI - Magnetic Resonance Imaging - Magnetkamera för avancerade studier av fukt i trä

SP Trä har ett avancerat instrument för mätning av fukt och fuktgradienter i målat trä med mycket hög upplösning. (50-100 µm).

Kontaktperson: Magdalena Sterley, Tel: 010-516 62 20, magdalena.sterley@sp.se

Tillbaka


Coatings for Wood - Utveckling av standardmetoder för testning av träfärger inom den europeiska standardiseringskommittéen CEN TC 139/WG 2. EN 927

SP Trä deltar som svensk representant i den europeiska standardiseringskommitten CEN TC 139/WG 2 sedan 14 år med utveckling av standardmetoder för testning av färger och färgsystem för trä i utomhusanvändning. SP Trä utför testningar enligt denna standard främst utomhustestningar enl EN 927-3, ”Liquid water absorption”-tester enl EN 927-5 samt Knot and tannin staining, ”kvistgulningstester” enl EN 927-7.

Kontaktperson: Jan Ekstedt, Tel: 010-516 62 03, jan.ekstedt@sp.se
Tillbaka


Provfältet på Bogesund

SP Trä förfogar över ett provfält för testning av trä- och färgprodukter. På provfältet registreras kontinuerligt väderparametrar såsom temperatur, fuktighet, globalstrålning, UV och nederbörd. På provfältet pågår kontinuerligt långtidstestningar av fönsterfärger och fasadfärger för impregnerat virke och modifierat trämaterial.

Kontaktperson: Tommy Sebring, Tel: 010-516 62 19, tommy.sebring@sp.se
Tillbaka


Alkyd/acrylic hybrid binders

De två dominerande bindemedelsteknologierna för utomhusfärger är akrylater och alkyder, båda med sina distinkta för och nackdelar. Akrylaterna torkar snabbt, har god kulörbeständighet och god kemisk stabilitet. Alkyderna å andra sidan har hög glans och penetrerar väl in i porösa material. Det pågående projektet syftar till att blanda dessa bindemedelssystem antingen fysikaliskt genom att blanda dispersioner/ emulsioner eller kemiskt genom att sammanföra molekylerna i en sampolymer. Det pågående projektet ämnar till att studera om det finns några distinkta fördelar med blandningarna jämfört med de rena systemen. Vi studerar mikrostrukturen på färgfilmen och korrelerar det med makroegenskaper hos filmen som styrka, flexibilitet, vattenpermeabilitet, glans etc. Tydliga skillnader kan ses på mikrostrukturen och det avspeglas också i färgfilmens egenskaper. Projektet håller på att avslutas. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande industrier.

Kontaktperson: Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60, anders.larsson@yki.se
Tillbaka


Latex paints, migration

Mängden och fördelningen av små molekyler i latexfärger är vital för filmens egenskaper. Exempelvis om tensider ackumuleras i färg-substrat gränsytan påverkas vidhäftningen av färgen till substratet. Tensider eller andra små molekyler som migrerar till färg-luft gränsytan påverkar egenskaper som ommålningsbarhet, mögelpåväxt och glans. I detta projekt studerar vi migrering av små molekyler som t.ex. tensider till färgfilmens luftgränsyta. Vi studerar formuleringar för inomhusfärg och utomhusfärg. Hur färgadditiv (förtjockare, filmbildare, biocid, dispergerings-medel och vätmedel) påverkar migreringen studeras också. Projektet håller på att avslutas. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande industrier.

Kontaktperson: Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60, anders.larsson@yki.se
Tillbaka

 

NAPOLEON - Nanostructured waterborne polymer films

Detta projekt är ett EU sponsrat projekt med ca. 20 deltagare från industrin, universitet och forskningsinstitut. Projektet går ut på att göra tvåkomponentspartiklar organisk/organiska eller organisk/oorganiska med en partikeldiameter på maximalt 50 nm. Latexpartiklarna kommer att vara betydligt mindre än dagens partiklar. Det kommer bl.a. att ge en bättre filmbildning. Vidare kommer den täta kontakten mellan de två faserna i nanokompositpartiklarna att göra att färgfilmens egenskaper kan skräddarsys för många applikationer. Projektet pågår till sommaren 2009. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande industrier, universitet och forskningsinstitut.

Kontaktperson: Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60, anders.larsson@yki.se
Tillbaka

 

Reduced dirt pickup in exterior coatings

Projektet syftar till att minska smutsupptagning och kvarhållning av smuts på utomhusfärger på ytor av trä eller betong. Vi ska utvärdera några av de faktorer som påverkar smutsupptagningen och ge riktlinjer för hur färgen ska formuleras för att minska nedsmutsningen. Projektet ska pågå till sommaren 2007. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande företag.

Kontaktperson: Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60, anders.larsson@yki.se 
Tillbaka

 

TILLMAN

Tillståndsanalys av utvändigt målat trä är ett väsentligt inslag vid utarbetande av underhållsprogram respektive underhållsinsatser för målat trä i utomhusanvändning. Tillsammans med såväl teoretisk som praktisk kunskap är erfarenhet av yttersta vikt för en riktig bedömning av tillstånd inför underhåll. Att kunna utföra tillståndsanalyser av utvändigt målat trä utan alltför stort inslag av subjektiv värdering från utvärderarens sida är synnerligen önskvärt från såväl kunds som utförares synpunkt och minimerar risker för framtida skiljaktigheter vad gäller faktiska förhållanden och i förlängningen eventuella rättsliga tvister.

Ofta förekommer skiljaktigheter mellan parter som har att bedöma målade träytor, oftast beroende på avsaknad av gemensamt ”språk”. Föreliggande projekt, finansierat av Formas, avser att fylla denna brist.

För färg och lack finns för närvarande standarder för bedömning av intensitet, mängd och storlek för vanliga typer av fel för t.ex. blåsbildning, sprickbildning, flagning och kritning. Dessa standarder innehåller tyvärr i många fall undermåliga, tecknade referensbilder som av användarna ofta anses synnerligen svåra att använda.

Huvudmålet för projektet är att utarbeta en manual för Tillståndsanalys av målat trä utomhus. Manualen är tänkt som ett objektivt hjälpmedel för tillståndsanalys inför utarbetande av underhållsprogram, skadeutredningar etc.

Kontaktperson: Jan Ekstedt, Tel: 010-516 62 03, jan.ekstedt@sp.se 
Tillbaka
 

MaxFas - ersättning för guld på elektriska kontakter

Traditionellt används relativt mjuka metaller både som bas och beläggning på elektriska kontakter där huvudfunktionen för basmetallen är att leda ström medan beläggningen skall säkra låg kontakt motstånd och skydd mot korrosion. En vanlig kombination är en guldbeläggning på en kopparlegering. Tyvärr slits guldbeläggning bort allt för lätt, vilket försämrar eller i västa fall förstör kontaktens funktion. 
I flera forsknings- och utvecklingsprojekt arbetar vi med en helt ny typ av material kallat MaxFas. Det är en grupp av keramiska material med den unika egenskapen att de är elektriskt ledande. MaxFas har möjligheten att bli ett både billigare och mera robust alternativ till guld och andra ädelmetaller på elektriska kontakter.  

Inom tre olika projekt jobbar vi mot följande mål:

  • Att mogna MaxFas-beläggningsteknologin till en nivå där den kan ersätta guld som beläggning inom lågspänningselektronik.
  • Att utveckla relevanta test- och kvalificeringsmetoder för MaxFas som kontaktbeläggning, vilket är nödvändigt sedan MaxFas är mycket olikt traditionella material. 

I projekten samarbetar vi med svenska och europeiska universitet och företag.

Kontaktperson: Peter Leisner, Tel: 010-516 54 45, peter.leisner@sp.se
Tillbaka

                      

MANIAC

EU-projektet MANIAC ledde fram till en ny metodik att utvärdera långtidsprestanda hos lacker. Metodiken bygger på accelererad åldring i kombination med avancerade analysmetoder och beräkningar och är snabbare än traditionell utomhusexponering. Som pilotfall användes billacker. Deltagare i projektet var förutom SP: Volvo Car, DaimlerChrysler, Atlas MTT, Clariant, PPG, BYK-Chemie, FhG-IPA samt Aston University. Projektet leddes av SP och avslutades i december 2004.

Kontaktperson: Kenneth Möller, Tel: 010-516 51 88, kenneth.moller@sp.se
Tillbaka


RE Polymers

Projektet var sponsrat av EU och gick ut på att utveckla vattenburen latexfärg med hög glans som kunde ersätta tillgängliga lösningsmedelsburna högglansiga alkydfärger avsedda för den Sydeuropeiska marknaden. En vattenburen prototyp latexfärg utvecklades. Färgen klarade alla kriterier som projektet hade definierat att den måste klara. Projektet avslutades hösten 2003. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande företag, universitet och forskningsinstitut.

Kontaktperson: Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60, anders.larsson@yki.se
Tillbaka

 
Biocide administration in coatings

Projektet syftade till att få en kontrollerad migration av biocid till färgytan hos utomhusfärg och båtfärg för att minska påväxt på ytorna. Mesoporösa partiklar som är enkla att dispergera fylldes med biocid. Partiklarnas uppgift var att fungera som förpackningar åt biociden och i lämplig takt frisläppa biocid som därefter migrerade till färgytan. Projektet avslutades våren 2005. Projektresultat är endast tillgängliga för deltagande företag.

Kontaktperson: Peter Alberius, Tel: 010-516 60 21, peter.alberius@yki.se
Tillbaka


Accelerated Ageing by means of Plasma Erosion

Projektet, som finansierades av EU-programmet “Standards, Testing and Measurements” och åtta europeiska företag, syftade till att utveckla en extremt snabb metod för åldring av olika färger, baserad på lågtrycks- och lågtemperaturplasma. Nedbrytningen av färgskikten till följd av plasmaexponeringen skulle korrelera med nedbrytningen pga. naturlig åldring (t.ex. i Florida). Metoden skulle främst fungera som en snabb screeningmetod vid utveckling av nya färgsystem för att på ett tidigt stadium urskilja bra färger från dåliga. Projektet avslutades våren 2001.

Kontaktperson: Kenth Johansson, Tel: 010-516 60 52, kenth.johansson@yki.se
Tillbaka

 

Miljöanpassade utomhusfärger för trä - Utvecklingsprojekt för grundfärger träfasader i kvalitetssäkringssystemet Kauna®.

SP Trä har, i samverkan med ett nationellt forskarteam, tagit fram en kvalitetssäkrad utomhuspanel, ”Kauna®-panel”. Det kvalitetssäkrade virket är fabriksgrundat. Ett delmål har varit att grundningen skall kunna utföras med de miljöanpassade grundfärger, vattenburna alkydfärger eller ”high solid” linoljefärger (=lösningsmedelsfria linoljefärger) som redan finns på marknaden.

Detta mål har ännu inte uppnåtts eftersom de miljöanpassade färgerna ännu inte klarar de funktionskrav, beträffande fuktdynamik och torktider, som krävs. Problemet med traditionella lösningsmedelsburna alkyder är de relativt stora lösningsmedelsmängder, som måste tas om hand vid torkningen. F.n. släpps dessa ut i miljön vid fabriken.

En förutsättning för att kvalitetssäkrat fasadvirke skall få det genombrott vi ser fram emot är att de miljöanpassade grundfärgerna vidareutvecklas. SP Trä skall naturligtvis inte utveckla bindemedel. Detta är en uppgift för bindemedels- och färgtillverkare. Vår policy är att ta fram kravspecifikationer för bindemedel och färg för trä.

Kontaktperson: Jan Ekstedt, Tel: 010-516 62 03, jan.ekstedt@sp.se 
Tillbaka

 

Beständiga färger för trä

Projektet är finansierat av FORMAS-BIC i samverkan med industrin och syftar till att ta fram vetenskaplig kunskap för optimering av ytbehandlat trä med syfte att öka produktkvalitet och beständighet. Under senare tid har missfärgning av målade träytor uppmärksammats. Projektet baserar sig på kommande "EU Biocidal Products Directive" och dess konsekvenser för såväl färg- och träindustrin som byggindustrin. Målet är att skapa kostnadseffektiva tekniska lösningar som balanserar miljöaspekter med prestanda. För kostnadseffektiv lösning på lång sikt krävs att man jämför miljöbelastningen för olika tekniska lösningar under hela dess livstid med den tekniska prestandan.

Projektet innefattar utvärdering av tidigare kunskap, naturlig och laboratorieåldring av nya teknologier, identifiering av mikrobiologiska missfärgningar, fuktbelastningens inflytande på missfärgningen, analys av produkters prestanda beroende på utlakning av aktiva komponenter, utvärdering av beständighet, livslängdsanalys och miljöbelastning samt implementering av resultat.

Tillbaka

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Annette Granéli

Tel: 010-516 54 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.