Kvalitetssäkrad byggprocess och förvaltning

Kvalitetssäkring av bygg, anläggnings- och fastighetsförvaltningsprocesser kräver kompetens både vad gäller ledningssystem och byggnadsteknik. SP har utvecklat kvalitetssäkringssystem både för nybyggnadsprocessen, renoverings- och förvaltningsprocessen.

Vi arbetar tillsammans med materialtillverkare och systemleverantörer med att utvärdera tekniska lösningar för både ny och ombyggnad. Ett exempel är P-märkta fasadsystem.
SP har tagit fram och vidareutvecklat ett system för P-märkt innemiljö och energianvändning som både kan användas i befintliga byggnader såväl som vid nybyggnad som vid renovering. Systemet har bland annat använts vid nybyggnad och förvaltning av skolor, förskolor och äldreboende i Borås Stad och vid renovering av miljonprogrammets bostäder i Brogården, Alingsås.


Inom ett antal forskningsprojekt ByggaF, ByggaE och ByggaL är SP med och utvecklar metoder för kvalitetssäkring av byggprocessen med avseende på fukt, energi och lufttäthet. Dessa metoder bygger på ett antal rutiner som skall utföras i byggprocessen för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven på fuktsäkerhet, energieffektivitet och lufttäthet. Till sin hjälp har aktörerna ett antal hjälpmedel i form av checklistor och mallar.

Byggnadsfysik och innemiljö

Inom ”Byggnadsfysik och innemiljö” arbetar vi med energieffektiva och fuktsäkra byggnader med god innemiljö. Ofta handlar uppdragen om att utvärdera värmeisoleringsförmåga, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, radonförekomst och andra funktioner som påverkar innemiljön.Läs mer...

P-märkt innemiljö

P-märkning av innemiljö kan avse bostäder, skolor och daghem och kontor. Reglerna omfattar såväl befintliga hus som nyproduktion. Egenskaper och krav avser termisk komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält samt tappvarmvattentemperaturLäs mer...

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader ska säkerställa god funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Kristina Mjörnell

Tel: 010-516 57 45

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.