Hållbart träbyggande minskar byggsektorns miljöpåverkan

De kraftigt höjda kraven på energieffektivitet i ny och existerande bebyggelse som nu införs i Europa kommer att sätta byggandets material- och systemval i ett starkare miljöfokus. Från att ha haft en begränsad betydelse i ett livscykelperspektiv förväntas nu de ingående materialen och byggprocessen kunna stå för lika stor energianvändning som byggnadens hela driftsfas. De senaste årens forskning och utveckling för effektivare och säkrare träbaserade byggsystem kan därmed bidra till att minska byggsektorns miljöpåverkan ytterligare.

Trä som material har stora miljömässiga fördelar genom att råvaran är en förnybar resurs och genom att förädlingsprocessen till färdigt byggmaterial dessutom kräver förhållandevis lite energi. Dessutom bidrar kollagringseffekter och energiåtervinningsmöjligheter till att träbyggandets klimatpåverkan är positiv eller försumbart negativ. Dagens märkningssystem för byggnaders miljöpåverkan fångar inte upp dessa skillnader, varför vidareutvecklade analysmetoder, bland annat med LCA-metodik håller på att utvecklas.

Träbyggnadstekniken erbjuder dessutom goda möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt öka energieffektiviteten hos nya såväl som befintliga byggnader. Både massivträteknik och lättbyggnadsteknik med trästomme erbjuder exempelvis mycket goda möjligheter att uppnå hög värmeisoleringsförmåga i en yttervägg i förhållande till väggens totala tjocklek. Krav på täthet och undvikande av köldbryggor går också förhållandevis lätt att uppfylla bland annat tack vare trämaterialets låga inneboende värmeledningsförmåga. Vid felaktig användning av tekniken eller bristande kvalitetskontroll vid utförandet finns dock risk för fuktskador i såväl trämaterial som andra ingående byggmaterial och -komponenter. Metoder och rekommendationer för fuktsäker träbyggnadsteknik är därför högt prioriterade utvecklingsområden.

Inom SP-koncernen pågår omfattande forskning om bland annat dessa två aspekter på träbyggande. Genom att utnyttja koncernens breda kompetens som byggforskningsinstitut med såväl teoretisk som praktisk teknisk kompetens bidrar vi till ett helhetstänkande där rätt materialkombinationer och systemlösningar för minimal miljöpåverkan och maximal byggnadskvalitet utvecklas.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.