Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader är på frammarsch både i Sverige och internationellt och det finns många mer eller mindre omfattande system på marknaden. Miljöklassning är ett sätt att vässa byggnadens miljöprestanda vilket gagnar både hyresgäster, brukare och miljö.

Miljömärkning av byggnader är ett sätt att systematiskt hantera de många och komplexa miljöfrågorna för byggsektorns aktörer. Klassningssystem kan även användas som styrsystem i bygg- eller förvaltningsprocessen och som verktyg i alla stadier från program till förvaltning och till framtida rivning.

Miljöklassningssystem kan bidra till en rad förbättringar inom byggsektorns miljöarbete, exempelvis effektivare energi- och resursanvändning, minskad miljöpåverkan, bättre innemiljö och minskad användningen av kemiska ämnen. Brister i inomhusmiljön som fukt och radon som . bidrar till hälso- och komfortproblem kan också förebyggas eller åtgärdas systematiskt.

 Icke-industriella byggnader står idag för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige och cirka 50 procent av elanvändningen (Energimyndigheten 2002). Energieffektiviseringar är avgörande för att uppnå de mål som satts upp inom energiområdet men måste ske utan att göra avkall på en hälsosam inomhusmiljö.  Miljömärkningar av byggnader kan vara en väg att nå miljömålen och samtidigt tillfredsställa våra krav på god innemiljö, hälsa och komfort.

Det finns många svenska miljöklassningssystem är på marknaden t.ex. Miljöklassad Byggnad, Miljöstatus för byggnader, Energirosen, P-märkt innemiljö och Energi (SPCR114E), Eco-effect, Svanen med flera. Internationella system såsom LEED och BREEAM används också i Sverige och nationella versioner inom dessa system håller på att tas fram. Ett annat exempel på klassningssystem med smalare inriktning är till exempel Passivhuscertifiering. SP certifierar byggnader enligt P-märkt Innemiljö (SPCR114, SPCR114E), men kan även bidra med teknisk kompetens och rådgivning vid arbete med andra miljöklassningssystem för byggnader.

P-märkt innemiljö

P-märkning av innemiljö kan avse bostäder, skolor och daghem och kontor. Reglerna omfattar såväl befintliga hus som nyproduktion. Egenskaper och krav avser termisk komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält samt tappvarmvattentemperaturLäs mer...

Open House

Vi jobbar för ett hållbart byggande genom en gemensam, europeisk metod för miljöklassninga av byggnader.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Open House
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.