Konsumentinformation inom energiområdet

Här hittar du som konsument information om var du kan vända dig med dina energi- eller produktrelaterade frågor. Några märken som du kan träffa på beskrivs också.

Vi har dessvärre inte möjlighet att svara på frågor från allmänheten.

Resultaten av provningar tillhör våra uppdragsgivare, vilket innebär att vi har sekretess och inte kan lämna ut några provningsresultat till någon annan än vår uppdragsgivare. Som konsument kan du efterfråga RISE rapport från den som marknadsför produkten om det framgår att RISE utfört provningen. De uppdragsgivare som nyttjar resultat från våra rapporter får göra det om det inte blir vilseledande eller kan misstolkas.

Om du är intresserad av till exempel jämförande provningar har SRISEpå uppdrag av Energimyndigheten (Testlab) och Konsumentverket utfört sådana. Dessa samt andra tester som genomförts finns listade på deras hemsidor, se länkar till höger. Provade produkter uppdateras oftast löpande. På deras webbplatser finns även annan information som kan vara nyttig för dig som konsument.

Om du vill veta mera om olika energirelaterade områden, såsom frågor om uppvärmningssystem som t ex värmepumpar, bergvärmepumpar, luftvärmepumpar, fjärrvärme, biobränslen, solfångare eller energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och liknande, kan det vara bra att veta att landets kommunala energirådgivare svarar kostnadsfritt på sådan rådgivning. Rådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och organisationer.

Du som konsument kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun som arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. Konsumentverket ger inte råd i enskilda tvister och ärenden.

För att veta att produkten blivit provad kan man som konsument ställa krav på en opartisk provning utförd av ett ackrediterat laboratorium, till exempel RISE. Detta säkerställer att uppgifterna stämmer och det kan även underlätta om man vill jämföra produkter sinsemellan. Tänk dock på att det kan finnas andra faktorer som är viktiga än just dem som ingår i en specifik provning.

P-märkning

P-märket är RISEs eget certifieringsmärke. Certifieringen är frivillig. Det står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt regler som finns för varje produktområde. P-märkningen grundar sig på marknadens behov. Gällande myndighetskrav är alltid uppfyllda, men ofta ställs högre kvalitetskrav. Utveckling av certifieringsregler sker därför i nära samarbete med berörd bransch, myndighet och företrädare för användare. Certifieringsreglerna baseras oftast på europeiska provningsstandarder.

I P-märkningsreglerna finns det krav på SPs fortlöpande övervakande kontroll. Kontrollen utförs vid besök hos leverantören och genom en löpande kontakt. Produkten skall dessutom uppfylla vissa nivåer på till exempel effektivitet och prestanda (se SPCR).

Vi certifierar en lång rad olika produkter för P-märkning. För varje produktområde beskrivs villkoren i certifieringsregler (SPCR). Tillvägagångssättet för att erhålla P-certifikat är dock gemensamt för samtliga områden. De produkter som är P-märkta finns listade RISEs hemsida. Varje produkt som är P-märkt har ett certifierings- nummer som skall överensstämma med uppgifterna på RISEs hemsida.

CE-märkning

CE-märkning är det europeiska märkningssystemet för produkter. Det kan gälla t ex elprodukter, leksaker och maskiner. Nu kommer också allt fler harmoniserade standarder på byggprodukter. Exempel på CE-märkta byggprodukter är cement och värmeisoleringsprodukter. Om produkten är CE-märkt innebär inte detta att säkerhet och hälsa är garanterad eftersom det beror på hur produkten brukas av användaren. Ett tips kan vara att kontrollera vad som står under CE-märket på produkten.

Utfärdade godkännande (t ex typgodkännande) och certifikat

Typgodkännandet är ett nationellt märkningssystem som funnits i många år. På typgodkända produkter får det, till skillnad från P-märkning, inte ställas högre krav än vad som kan finnas i gällande byggregler. Godkännandelistor som innefattar t ex typgodkända produkter i tryckt form publiceras två gånger per år av Svensk Byggtjänst AB med uppgifter som är aktuella per den 1 februari respektive 1 augusti. Tryckta listor och kopior på godkännanden beställs hos och distribueras av Svensk Byggtjänst AB.

 

Vedelning - konsumenttips

Konsumenttips om vedeldning samt lagstiftning.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.