Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner

Europas system för brandprovning och klassificering av byggprodukter och konstruktioner ligger till grund för CE-märkning. Brandklassning av byggprodukter sker enligt "the Euroclasses system", eller på svenska "euroklass-systemet". Konstruktioner klassas med avseende på röktäthet och brandavskiljande förmåga enligt ett system där egenskapen betecknas med en bokstav, t.ex. R,E eller I och ett index anger tiden som denna egenskap bibehålls t.ex. RE60.
Byggprodukters brandtekniska egenskaper (reaction to fire) enligt euroklass-systemet

Provning enligt euroklass-systemet sker enligt provningsmetoder, harmoniserade europeiska standarder, som har tagits fram genom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN. Produktens klassificering sker även enligt europeisk standard, s.k. EN, till skillnad från det svenska systemet där klassificering sker enligt ett s.k. allmänt råd som har getts ut av Boverket. En brandklassificerad produkt kan sedan CE-märkas om övriga egenskaper enligt EU-kommissionens byggdirektiv även har verifierats. Det här styrs bl.a. av en rad s.k. harmoniserade standarder utgivna av den europeiska standardiseringen CEN och refererade av EU i förhållande till bygg direktivet, se länk EU till höger.

Nationella system får bara behållas under en övergångsperiod (normalt 1 år) sedan CE-märkning har trätt i kraft. Det innebär bl.a. att svenska ytskiktsklasserna I, II och III samt golv klass G i många fall har upphört att gälla som myndighetskrav för produkter som kan CE-märkas.
Euroklass-systemet för byggprodukter berör i huvudsak ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar. Produktgrupperna behandlas på ett likartat sätt. Valda klassgränser för ytskikt, rörisolering och kablar är nästan helt baserade på svenska arbeten och inlägg i harmoniseringsarbetet. Ytskikt klassificeras med hjälp av ett index som kallas FIGRA framtaget vid SP. Mer om FIGRA och den tekniska bakgrunden till euroklass-systemet finnas att läsa i "The Development of a European Fire Classification System for Building Products, Test Methods and Mathematical Modelling".

Det finns sju huvudklasser av ytskikt. De kallas A1, A2, B, C, D, E och F. De förhåller sig till våra svenska klasser enligt nedan.

Exempel på klassbeteckningar för material, beklädnader, ytskikt, rörisolering och kablar

A1 (obrännbart material)
A2-s1, d0 (obrännbart material)
B-s1, d0 (ytskikt av klass I)
C-s2, d0 (ytskikt av klass II)
D-s2, d0 (ytskikt av klass III)
A1fl (obrännbart material för golv)
Cfl -s1 (golv i utrymmningsvägar, klass G)
Dfl -s1 (golv i samlingslokaler, klass G)
BL -s1, d0 (rörisolering)
B1CA -S1, d0, a1 (kablar)

Kriterierna för euroklasserna återfinns I klassifikationsstandarderna, EN 13501-1 för ytskikt, rörisoleringar och golvbeläggningar, EN 13501-6 för kablar.

Konstruktioners röktäthet och brandmotstånd

Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen/produkten och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Konstruktionen kan sedan klassas i så kallade brandtekniska klasser.

Så här kan man prova och klassificera en produkt enligt det europeiska systemet

Du provar din produkt hos oss enligt aktuella EN- metoder. De flesta materialprovningsmetoder är nya jämfört med våra nationella metoder medan konstruktionssidan är rätt lik våra nationella metoder. Efter genomförd provning skriver vi en provningsrapport och ställer ut en klassifikationsrapport. Systemet med klassifikationsrapport är nytt men annars är det ingen större skillnad jämfört med nuvarande system. Det är möjligen lite mer formellt eftersom detta system ligger på europeisk nivå och tillämpas i mer än 30 länder. Däremot kan enskilda produkter av naturliga skäl komma att klassificeras annorlunda jämfört med idag. Om det gäller CE-märkning tillkommer andra egenskaper än brand som ska deklareras, provtagning av produkter och tillverkningskontroll. Det här ordnas genom vår certifieringsavdelning (se länk till höger).


Mera information

Det europeiska systemet kan tyckas komplicerat men man behöver inte kunna allt. Vi har plockat ihop ett "Europapaket" där det mesta finns med.

Du kan också samla din egen information. Länkarna till dokumenten/sidorna finns på höger sida.

  • Vår "vägledning" för lite fylligare information om euroklasser, provningsmetoder, CE-märkning m m.
  • SUNDSTRÖM, Björn, “The Development of a European Fire Classification System for Building Products. Test Methods and Mathematical Modelling”, PhD Thesis, Lund University, Department of Fire Safety Engineering, ISBN 987-91-628-7243-4, 2007.
  • SUNDSTRÖM, Björn "Euroclass i svensk byggnorm - Jämförelse mellan svenska och europeiska brandklasser för byggprodukter, 2001, 50 s, report 2001, nr 29, ISBN 91-7848-873-7.
  • SUNDSTRÖM, Björn, VAN HEES, Patrick och THURESON, Per. "Results and Analysis from Fire Tests of Building Products in ISO 9705, the Room/Corner Test", The SBI Research Programme, 1998, 33 s, SP rapport 1998, nr 11. ISBN 91-7848-716-1.
  • SUNDSTRÖM, Björn., AXELSSON, Jesper. "Development of a common European system for fire testing of pipe insulation based on EN 13823 (SBI) and ISO 9705 (Room/Corner Test)", SP-report 2002 nr 21. ISBN 91-7848-871-0.
  • Hakkarainen Tuula, Messerschmidt Birgitte, Hansen Anne Sten, Thureson Per., "Comparison of Nordic Classification System for Surface Linings and Floor Coverings with the EU Euroclasses for Surface Linings and Floor Coverings., SP REPORT 1998:20.
  • 600 °c ..om byggmaterial i det tidiga brandförloppet. Video producerad av SP, SRV och Brandskyddslaget.
  • The room fire. Video producerad av SP. Presentation av brandförlopp i rum. Det europeiska klassifikationssystemet presenteras av EU-tjänstemän. DVD på engelska, tyska och franska.

Fördjupning

Byggproduktdirektivet

EU-kommissionen publicerade byggproduktdirektivet (89/106/EEG) 1989. Ett av huvudskälen med direktivet var att underlätta den fria handeln inom unionen av byggprodukter. Direktivet innehåller sex väsentliga krav som ställs på byggnaden själv. En av dessa krav är säkerhet i händelse av brand. Därför måste byggprodukter kunna brandklassas baserat på samma standarder i hela unionen. Ett medlemsland som kräver en viss brandsäkerhet kan då identifiera den önskade brandegenskapen med hjälp av de gemensamma brandklasserna. Produkter som motsvarar byggdirektivets väsentliga krav kan CE-märkas. Byggdirektivet kan bara fungera om det finns ett antal specifikationer. Inom brandområdet är definitionen av brandklasser, harmoniserade provningsmetoder och deklaration av överstämmelse viktiga sådana specifikationer. De europeiska brandklasserna och reglerna för deklaration av överensstämmelse publiceras av EU-kommissionen. Harmoniserade provningsstandarder publiceras av CEN och ISO.

Myndigheter, notifierade organ och standardiseringsorganisationer

Brandstandarder publiceras av CEN (the European Committee for standardisation). CEN utarbetar provningsmetoder som baseras på specifikationer vilka ges i ett s.k. mandat från EU-kommissionen. En expertgrupp under EU-kommissionen, den s.k. Expert Group Fire (EGF), har utarbetat själva basen för det europeiska systemet för brandklassning och provning och är fortfarande verksamma med att vidareutveckla systemet. Den svenska experten är Björn Sundström på SP.

En rad produkter kan CE-märkas och andra kan brandklassas enligt det europeiska systemet. Det innebär att praxis utvecklas för hur man skall tolka klassifikations- och provningsregler. Sådana tolkningar görs i "Fire Sector Group" som är en grupp sammansatt av organisationer som är notifierade för provning och/eller certifiering, t.ex. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SPs medlem i Fire Sector Group är Björn Sundström.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Se även

Länkar
EU-kommissionenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterCENDokumentet öppnas i ett nytt fönsterISODokumentet öppnas i ett nytt fönster
Video/DVD
The room fire600 grader

Kontaktpersoner

Konstruktioner
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

Material
Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Övrigt
Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.