SI-systemet

SI betyder Système International d’Unités, d v s det internationella måttenhetssystemet. Bokstäverna SI används på alla språk för att beteckna detta system.

SI-systemet är uppbyggt av enheter tillhörande två olika klasser: sju grundenheter, som definieras fysikaliskt, och ett antal härledda enheter, som bildas genom att kombinera grundenheterna enligt enkla geometriska och fysikaliska lagar. Ytterligare information om SI-systemet lämnas (på engelska eller franska) av Bureau International des Poids et Mesures, BIPM, varifrån broschyren ‘Le Système International d’Unités’ kan hämtas i PDF-format. Information om SI finns också i standarderna i ISO 31-serie.

SI-enheterna

Grundenheter
 • Längd: En meter (m) är den sträcka, som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under 1/299 792 458 sekund.
 • Massa: Ett kilogram (kg) är lika med massan av den internationella kilogramprototypen.
 • Tid: En sekund (s) är varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning, som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium 133.
 • Elektrisk ström: En ampere (A) är storleken av den konstanta elektriska ström som, då den genomflyter två parallella, raka ledare med oändlig längd och försumbart, cirkulärt tvärsnitt och placerade på ett avstånd av en meter från varandra i tomrum, åstadkommer mellan dessa ledare en kraft lika med 2×10-7 newton för varje meter ledare.
 • Termodynamisk temperatur: En kelvin (K) är bråkdelen 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattnets trippelpunkt.
 • Ljusstyrka: En candela (cd) är ljusstyrkan i en given riktning från källa, som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540×1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian.
 • Materiemängd: En mol (mol) är materiemängden i ett system innehållande lika många systemelement som det finns atomer i 0,012 kilogram kol 12.
Exempel på härledda enheter
 • Area: kvadratmeter (m2)
 • Volym: kubikmeter (m3)
 • Hastighet: meter per sekund (m/s)
 • Densitet: kilogram per kubikmeter (kg/m3)
Exempel på härledda enheter med eget namn
 • Frekvens: hertz (Hz) s-1
 • Kraft: newton (N) kg×m×s-2
 • Tryck: pascal (Pa) N×m-2
 • Energi: joule (J) N×m
 • Effekt: watt (W) J×s-1
 • Elektrisk spänning: volt (V) W×A-1
 • Ljusflöde lumen: (lm) cd×sr
 • Belysning: lux (lx) lm×m-2

Multipelenheter

Ett prefix kombinerat med en enhet anger att enheten multipliceras med en faktor motsvarande en viss tiopotens. Den nya enheten kallas en multipelenhet. Det finns 20 standardiserade prefix. Valet av prefix görs med hänsyn till rent praktiska krav. I allmänhet bör prefixet väljas så att mätetalet ligger mellan 0,1 och 1000 och i första hand bör man välja sådana prefix som innebär en multiplikation med 1000 eller 1/1000.

 Faktor Prefix Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 mikro µ
10-9 nano n
10-12 piko  p
10-15 femto  f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y

Enheter utanför SI-systemet

SI-systemet täcker i princip alla användningsområden, men vissa enheter utanför SI är så betydelsefulla att de accepterats för allmän användning tillsammans med SI-enheterna. Till dessa hör grad, minut, och sekund för plan vinkel, liter för volym, minut, timme och dygn för tid samt ton för massa.

Relaterad information

Se även

BIMP - Metrology portalDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.