Förbränningsanläggningar - lagstiftning, märkning

Vilken panna ska jag välja som har hög verkningsgrad, är bra för miljön, inte stör grannarna och inte bränner ned huset?

Lite information till dig som vill installera en panna eller en kamin i ditt småhus

Märkning

Ska du köpa en ny panna, en kamin eller annan uppvärmningsanläggning? Du kommer snart att se att det finns olika märken på produkterna. Märkningen visar att anläggningen uppfyller olika krav. En del märken gäller endast utsläpp, andra tar hänsyn till flera viktiga aspekter.

Här följer en beskrivning av några viktiga märken:

Produkten kan vara P-märkt. P-märket är RISEs eget kvalitetsmärke och innehåller krav på utsläpp, effektivitet, säkerhet och drift.

Vill du veta mer om P-märkning av pelletseldad utrustning, se länk till höger "Märkning av produkter", "P-märkning, byggprodukter"!


 

Produkten kan vara "miljögodkänd", det vill säga den är provad och har visats uppfylla utsläppskraven i Boverkets Byggregler. Dessa krav gäller endast utsläpp.

Vill du veta se produkter som uppfyller kraven, se länk till höger "Märkning av produkter", "Övriga märkningssytem" !


 

Produkten kan vara CE-märkt. CE-märket är inget kvalitetsmärke utan visar att produkten svarar mot EUs minimikrav för att få finnas på marknaden. En CE-märkning behöver alltså inte innebära att produkten har en hög verkningsgrad eller särskilt låga utsläpp.

Vill du veta mer om CE-märkning, se länk till höger "Märkning av produkter", "Ce-märkning".

 

Vill du veta mer om CE-märkning av kaminer, spisinsatser, köksspisar och kökspannor, se länk!

 

 

Lagstiftning

Lagar som rör småskalig uppvärmning finns i bygg- och planlagstiftning, i miljöbalken med förordningar och i räddningstjänstlagen. Kommunerna har också möjlighet att utfärda kommunala föreskrifter. Här följer några viktiga punkter, men hör alltid med din kommun vad som gäller där du bor!

Bygglagstiftningen

Ett byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, enligt de generella krav som ställs i bygglagstiftningen, uppfylla väsentliga krav i fråga om säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, och energihushållning. Ett sätt för konsumenten att försäkra sig om att en ny panna, kamin eller dylikt uppfyller dessa krav är att köpa en som uppfyller kraven enligt ett erkänt märksystem, exempelvis P-märket.

Bygganmälan

Bygganmälan ska ske till byggnadsnämnden i kommunen enligt nuvarande plan- och bygglag 9 kap 2 § vid installation eller väsentlig förändring av eldstäder och rökkanaler. Tolkningen av vad detta innebär varierar i olika kommuner. Som väsentlig förändring anses enligt Boverket bl.a. byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärder som kan påverka byggnadens brandskydd. Hör med din kommun vad som gäller där du bor!

Utsläpp till omgivning

I Boverkets Byggregler avsnitt 6:7 finns angivet att rökgaser skall släppas ut på tillräcklig höjd för att förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Reglerna innehåller råd för oljeeldning och vissa krav för fastbränsleeldning. Om en anläggning uppfyller dessa krav kallas de ofta "miljögodkända".

Kommunala föreskrifter

Enligt Miljöbalken, som trädde i kraft 1998, har en kommun möjlighet att utfärda lokala föreskrifter för att förhindra olägenheter för människors hälsa. Detta kan t ex innebära tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden, eller krav på skötsel och tillsyn. Detta kan i praktiken innebära att kommunen har en "eldningspolicy" som säger att eldning av ved inte får ske i ej miljögodkänd panna eller vedpanna utan ackumulatortank i ett visst område eller under en viss tid av sommaren, eller att eldning bara får ske med torra bränslen, god lufttillförsel och hög temperatur, vilket i praktiken innebär ackumulatortank. Hör med din kommun vad som gäller där du bor!

Räddningstjänstlagen

Räddningstjänstlagen reglerar regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler och kontroll av brandskyddet. Lagen säger också att den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten skall föra en företeckning över de byggnader och anläggningar i kommunen där sotning och kontroll ska göras. Hör alltid med sotaren där du bor vad som gäller vid installation eller ombyggnad!

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Se även

Boverkets ByggreglerDokumentet öppnas i ett nytt fönsterMärkning av produkterDokumentet öppnas i ett nytt fönsterCE-märkning av kaminerDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Henrik Persson

Tel: 010-516 55 21

Marie Rönnbäck

Tel: 010-516 55 05

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.