Tips för vedeldaren - frågor och svar

Tips för vedeldaren och svar på några frågor vi ofta får, som gör det enklare för dig att elda effektivt, säkert och miljövänligt.

Några enkla tips gör det enklare för dig att elda, effektivt, säkert och miljövänligt.

Elda med torr, ren ved!

Gammal erfarenhet säger att ved ska fällas på vintern, kapas och klyvas före midsommar och sedan få torka under tak. Färsk ved innehåller ca 60 % vatten. Ved torkad i en väl ventilerad vedbod har en fukthalt på 15-20 %, vilket är utmärkt. Ved som fått torka utomhus under skydd av tak har en fukthalt på 20-30 %. Om fukthalten är högre än 30 % bör den inte eldas. Om man har möjlighet kan man lägga behovet för någon vecka i pannrummet. Tänk då på att inte lägga in blöt ved, det kan ge fukt- och mögelproblem.

Elda inget annat än torr, ren ved!

Av miljöskäl får man inte elda sopor i sin vedpanna. Sopor kan innehålla produkter (t ex emballage av plast) som ger mycket skadliga rökgaser. Man får inte heller elda med impregnerat eller målat virke, beroende på att giftiga ämnen, som t ex arsenik och olika tungmetaller, frigörs och följer med rökgaserna ut. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om man eldar sopor.

Varför får kommunen elda sopor och inte jag?

Sopor, byggnadsavfall mm måste eldas i större, godkända anläggningar, där en lägsta förbränningstemperatur och uppehållstid kan garanteras, och där anläggningen är försedd med avancerad teknik för rökgasrening.

Trivseleldning

Öppna spisar, braskaminer och liknande bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen, och inte heller för basuppvärmning.

Elda mot en ackumulator!

Om du eldar i vedpanna, elda med den effekt pannan är byggd för och lagra värmen i en ackumulator. Med en ackumulator sänker du dina utsläpp med
90 %, jämfört med att du eldar med en strypt lufttillförsel. Dessutom ökar du verkningsgraden, minskar din vedförbrukning och kan elda vid en tidpunkt som passar dig bäst.

Ska du köpa/byta/förändra din panna?

En bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bl a byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd, t ex förändrad rökgastemperatur vid installation av ackumulatortank, eller medför ändrad påverkan på omgivningen. Kravet på bygganmälan ger kommunen möjlighet att i byggsamråd eller i en kontrollplan se att alla installationer av eldningsanordningar uppfyller utsläppskrav.

Din kommun kan ha lokala föreskrifter med krav på bränslekvalitet och eldningsteknik – hör med dem!

Krav på miljögodkänd anläggning

Vid nyinstallation eller ändring av äldre installationer får endast miljögodkända vedpannor installeras, dvs pannor som uppfyller kraven i Boverkets Byggregler.  

Detsamma gäller kaminer, kakelugnar och spisinsatser.

För öppna spisar endast avsedda för trivseleldning och vedspisar som endast är avsedda för matlagning kan högre utsläpp godtas.

Ska du byta bränsle?

Om du övergår från oljeeldning till fastbränsleeldning i en befintlig anläggning, ska du anmäla detta till traktens skorstensfejarmästare, som avgör om det behövs en besiktning och provtryckning av rökkanalen. Tänk på att en eldstad som stått oanvänd, eller som inte har sotats under en längre period, har ett generellt eldningsförbud.

Kontrollera din rökgastemperatur

Det är lätt att installera en termometer i rökgaskanalen. En rökgaskanal är oftast konstruerad för att tåla 350 °C. (Vissa typer är dock godkända för 450 °C.) Detta betyder att omslutningsytor, isolering och avståndskrav utgår från att temperaturen är < 350 °C. Utsidan av kanalen får inte bli varmare än 100 °C. Om yttemperaturen överskrids kommer trävirke i anslutning till kanalen att torrdestillera, och riktigt torrt trä kan antändas vid temperaturer under 100 °C. Torrdestillation är en förklaring till att bränder så ofta startar "oväntat" vid årets första köldknäpp.

Använd motdragslucka

En motdragslucka ger jämnare drift, torrare rökgaser och lägre rökgastemperatur. En motdragslucka håller skorstenen torrare. 

Elda inte med ved i gamla dubbelpannor!

Vid oljeeldning i en äldre dubbelpanna blir rökgastemperaturen 175-200 °C. Om man eldar med ved kan rökgastemperaturen bli betydligt högre. Belastningen på skorstenen blir hög, isolering kan förstöras, murade kanaler kan spricka och börja läcka. Vid t ex strömavbrott kan det vara motiverat att kortvarigt elda med ved, men med försiktighet.

Röken avslöjar dig

Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.

Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Marie Rönnbäck

Tel: 010-516 55 05

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.