FIRESTARR - Framtida brandstandarder för tåg

Inom den Europeiska standardiseringen, CEN/ CENELEC, pågår ett arbete att för skapa harmoniserade brandkrav för tåg i Europa med målet att skydda passagerare och personal. Den harmoniserade standarden heter prEN 45545 och behandlar alla brandsäkerhetsområden från småskaliga materialkrav till struktur- och stabilitetskrav för hela vagnar. Under skapandet av del 2 av standarden som behandlar inredningsmaterial och komponenter insåg man att det finns inga gemensamma provningsnormer att referera till och att hela frågan om produkters brandsäkerhet på tåg är ofullständigt utredd. Därför bildades, på CENs anmodan projektet FIRESTARR (Fire Standardisation Research of Railway vehicles). Ett konsortium bestående av SP Brandteknik och 10 andra partners runt om i Europa bildades för att utföra forskning inom det här området. Projektet är ett EU-projekt inom SMT-programmet och finansieras till hälften av DGXII. En annan finansiär är Brandforsk (projekt nr 308-971). Frågan om brandsäkerhet är högaktuell då det nyligen inträffat ett flertal allvarliga incidenter i Storbritannien och en katastrof i Kaprun i Österrike. Man har också sett att introduktion av nya material inte alltid betyder ökad brandsäkerhet.

Huvudmålen med projektet definierades som:

  • Identifiera brandriskerna hos europeiska tåg och definiera de mest relevanta brandscenarierna.
  • Välja ut lämpliga testmetoder för att bedöma brandbeteende enligt vissa definierade kritiska faktorer som antändning, tid till okontrollerad brand (övertändning), tid till siktförlust och tid till dödliga förhållanden.
  • Genom provningar skaffa testresultat för tre representativa områden av järnvägsprodukter, ytskikt (t.ex. paneler, golv), möbler och elektriska komponenter samt jämföra dem med kända nationella värden.
  • Föreslå ett klassificeringssystem för dessa tre produktområden samt validera förslagen med provningar i verklig skala på delar av europeiska tåg.

Den statistiska analysen av bränder i europeiska tåg indikerade att anlagda bränder, oftast i säten, utgjorde den största risken och valet av testmetoder för ytskikt och möbelprodukter gjordes med detta i åtanke. Småskaliga metoder valdes främst från existerande standarder inom ISO och CEN. De storskaliga provningarna utvecklades enligt definierade brandscenarier och involverade prov av säten och strukturella material i en liten tågkupé. Elektriska produkter förutom kablar utvärderades på ett liknande sätt som säten fast med andra metoder. Kablar behandlades i ett annat EU-projekt, FIPEC, vilket delfinansierades av Brandforsk.

Alla testdata lades in i en databas och analyserades statistiskt med avseende på fem riskparametrar relaterade till de kritiska faktorerna i målen ovan; antändning (I), flamspridning (F), värmeeffekt (R), röktäthet (S) och toxicitet hos brandgaser (T). Analysen visade t.ex. vilka metoder som gav samma information och därmed kunde vissa metoder elimineras. Den gav också information om vilka nivåer som var lämpliga för klassifikationskriterier. Kriterierna validerades i flera fall via storskaliga provningar i en ventilerad tågkupé med mätning av bl a värmeeffekt och rökutveckling.

Ett förslag på klassificeringsprinciper relaterade till operationskategorier och risknivåer definierade av CEN har utvecklats baserat på provningarna. Förslaget kan sedan vidareutvecklas av CEN som tar det slutgiltiga beslutet om metoder och kriterier.

Nyttan med projektet är att bidra till den europeiska harmoniseringen som kommer att innebära en förenkling för tillverkare som tidigare haft problem med en uppsjö av olika standarder i olika länder. En framtida EN-standard för tåg kommer att gör kraven tydligare och förhoppningsvis leda till säkrare tåg så att katastrofer som den i Österrike kan undvikas i framtiden.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.