Renobuild - Hållbar renovering av byggnader med hjälp av ett beslutsverktyg

I Renobuild har SP i samverkan med partners tagit fram en metod för att utvärdera olika renoveringsalternativ utifrån miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Syftet är att den ska hjälpa fastighetsägare som ska genomföra en omfattande renovering att hitta de mest optimala kombinationerna av åtgärder.

Förnyelse och renovering av befintlig bebyggelse har blivit allt mer aktuellt under de senaste åren. Det ökade intresset beror bland annat på det stora behovet av modernisering av det svenska byggnadsbeståndet. Idag använder de flesta fastighetsägare konsulter för att utvärdera och föreslå tekniska åtgärder för renovering, men man gör ofta de ekonomiska kalkylerna själv. Våra erfarenheter säger också att man sällan utvärderar sociala konsekvenser av olika renoveringsalternativ. De ekonomiska utvärderingarna kan tendera att dominera vid beslutsfattandet eftersom de får konsekvenser som är konkreta och lätta att förstå, men ur hållbarhetsperspektiv är det viktigt att även analysera miljöpåverkan och sociala aspekter för de olika renoveringsalternativen. Idag riskerar olika typer av utredningar och analyser utförda av olika parter att leda till splittring mellan intressenter och resultatet blir ett beslutsunderlag som är svårt att överblicka.

I Renobuild har SP i samverkan med partners tagit fram en metod för att utvärdera olika renoveringsalternativ utifrån miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Syftet är att den ska hjälpa fastighetsägare som ska genomföra en omfattande renovering att hitta de mest optimala kombinationerna av åtgärder. Metoden bygger på att renoveringsalternativ utvärderas utifrån hållbarhetskriterier. Fördelen med att använda den föreslagna metoden är att fastighetsägare som står inför en stor renovering kan få en jämförelse mellan olika renoveringsalternativ. Det leder till att renoveringsåtgärder som medför marginellt ökade investeringar, men som kan leda till betydande miljömässiga och sociala fördelar förhoppningsvis kommer att beaktas och genomföras. 

 Renobuild - före renovering  Renobuild - efter renovering

Före renovering

Efter renovering

Vetenskapliga publikationer:

  1. Andin, E., M, Zarrabi, A., B. and Mjörnell, K., Evaluation of renovation measures for improving the energy performance of external walls in apartment built 1961-75. Proceedings of the IBPC2012 in Kyoto.
  2. Eriksson Andin, M., Evaluation of energy improving exterior wall renovation measures for multifamily houses built 1961-1975. Master of Science Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers Univ. of Technology, 2011.
  3. Malmgren, L., Elfborg, S., Mjörnell, K., A decision support tool for guiding building owners to choose sustainable renovation alternatives in renovation of an apartment building. Proceedings of the ISBP 2015. International symposium on Building Pathology, 2015, Porto, Portugal.
  4. Malmgren, L., Mjörnell, K. Application of a Decision Support Tool in Three Renovation Projects. Sustainability 2015, 7. 12521-12538.
  5. Mjörnell, K., Boss, A., Lindahl, M. and Molnar, S. , A Tool to Evaluate Different Renovation Alternatives with Regard to Sustainability, Sustainability 2014, volume 6, issue 7, 4227-4245.
  6. Thuvander, L, Femenias, P, Mjörnell, K, Meiling, P, Unveiling the process of sustainable renovation. Published in open access journal Sustainability 2012, 4(6), 1188-1213 in May 2012.

Övriga publikationer:

  1. Mjörnell, K., Capener, C-M., Elfborg, S., Renobuild – en metod för att fatta beslut om hållbar renovering. Bygg och Teknik nr 2/2013.
  2. Mjörnell, K., Molnar, S., Indikatorer och verktyg för utvärdering av sociala aspekter på olika renoveringsscenarier, Bygg och Teknik nr 2/2015.
  3. Molnar, S., Mjörnell K. & Eneqvist E. (2015) Socialt hållbar stadsdelsomvandling. Indikatorer och verktyg. Mistra Urban Futures report 2015:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.