Forskning och utveckling inom området biologisk behandling av avfall

SP Energiteknik koordinerar och projektleder flertalet olika forskningsprojekt inom biologisk behandling. Projekten bedrivs ofta i nära samarbete med aktuell problemägare såsom exempelvis kommuner, kommunala bolag, anläggningsägare, branschorganisationer etc. SP har även ett nära samarbete med andra forskningsinstitut, universitet och näringsliv.

Exempel på aktuella projektområden är energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion, benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel samt information och mätningar för att minska matsvinn.

Via besiktningsverksamheten aktualiseras även relevanta problemställningar specifika för branschen. Exempel har varit problem med korrosions- och vittringsskador på betong i mottagningshallar på biogas- och kompostanläggningar, användning av polymerer för avvattning av biogödsel samt osäkerhet kring lämplig utformning av biogödsellager för att erhålla ett optimalt lager sett ur miljö- och smittskyddssynpunkt.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.