Bioekonomi

Jordens resurser skall räcka för en ständigt ökande befolknings behov. Fossila bränslen skall på sikt fasas ut vilket kommer att sätta ännu högre tryck på bioresurserna. Inom området bioekonomi tittar vi på hur man bäst fördelar de bioresurser man har tillgång till och hur man använder dem mest effektivt.

Vi utreder också på vilket sätt globala skeenden, policys och aktiviteter påverkar beslutsfattande på lokal och regional nivå, kommuner, företag mm.

Bioekonomiområdet är omfattande och ställer krav på kunskap från flera olika discipliner. På Systemanalys arbetar vi med energi-, miljö och innovationsanalyser inom större och mindre system där korskopplingar mellan olika kompetenser behövs. Vi analyserar processer på den globala arenan och använder vetenskapligt utvecklade metoder för att bryta ner dem till lokal och regional nivå. Vi bygger våra systemanalyser på det djupa tekniska kunnande som finns inom RISE till exempel inom JTI och SIK.

Påverkan på lokal och regional nivå.

För lokala och regionala aktörer och beslutsfattare kan det vara svårt att överblicka skeenden på global nivå och dess påverkan. Till vad skall man förhålla sig? Och hur bör man planera? Systemanalys tittar därför närmre på  lagar, regler och policys som påverkar bioresursfördelningen globalt och regionalt samt bryter ner dessa för att se vilket genomslag de har på regional och lokal nivå.

Innovationer påverkar systemet

Vi undersöker också vad som händer när ny teknik och innovationer kommer in på den globala marknaden, vad det kommer att inbära för tillgång och efterfrågan på olika resurser, vilka aktörer som blir påverkade och på vilket sätt, samt vilken inverkan det kommer att få på relaterade lagar och policys.

Med systemanalytiska verktyg tittar vi på hur man kan effektivisera energiutvinning ur bioresurser. Tex hur man kan skapa högeffektiv och miljövänlig bioraffinaderiprocess som använder biomassa från skog.

Processledning

Vi erbjuder också processledning och koordinering av projekt och processer som är komplexa i det avseendet att de omfattar många olika ämnesområden och deltagare från olika typer av organisationer.

4C – Studie av kemiklustersamverkan

I 4C studerar forskare kemiindustrierna i Stenungssunds samarbetar inom visionen Hållbar Kemi 2030 för att ta fram kunskap och vägledning kring tekniska vägval och strukturella samverkanshinder.Läs mer...

Optimal lokalisering av andra generationens biobränsleproduktion i Sverige

Ett samarbetsprojekt som bland annat ska ge svar på vilka platser i Sverige som är bäst lämpade för produktion av andra generationens biobränsle, vilken typ av biobränsle man bör producera och hur mycket.Läs mer...

Fördjupad branschkartläggning Kemi, Grön kemi

Vi kartlägger kemi och grön kemi i Sverige!Läs mer...

Agenda Bioraffinaderi och Grön Agenda

Nationell forsknings- och innovationsagenda för hur Sverige skall stärka sin globala konkurrenskraft i omställningen mot en biobaserad ekonomi. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.