Energimätning

Kvalitetssäkring av och datasäkerhet hos mätvärden – Informationssäkerhet och risker. ELFORSK, som är en intresseorganisation för företag verksamma inom elkraftproduktion och distribution, finansierar ett utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra säkerheten för automatisk insamling, lagring och bearbetning av elförbrukningsdata. Projektet startade under oktober 2004 och avslutades under hösten 2005.

Enligt en rekommendation från energimyndigheten skall månadsvis avläsning av elförbrukningen hos alla kunder gälla från och med 1 juli 2009. En sådan avläsning kommer totalt att beröra 5 miljoner kunder. Det innebär för de flesta nätägare införandet av automatiska system för fjärravläsning.

Automatisk insamling av mätvärden

Eftersom dessa mätvärden kommer att användas för debitering, måste datasäkerhetsaspekter behandlas på ett systematiskt sätt. Syftet med detta projekt är att utgå från befintliga system för automatisk insamling av förbrukningsdata, kartlägga potentiella risker och hot samt föreslå lämpliga metoder och tekniker för att begränsa/eliminera dessa. Tyngdpunkten i projektet har lagts på förstärkningen av säkerheten vid dataöverföring.

Resultat

Resultatet blir en rapport innehållande riktlinjer till stöd för nätägare vid planering och upphandling av system för automatisk insamling av mätvärden.

Exempel på lösningar för skydd mot identifierade risker och hot mot informationssäkerheten presenteras.

Applicering på andra system

Även om arbetet i första hand avser insamling av mätvärden från elmätare, bör principer och slutsatser vara direkt applicerbara på system för insamling från gas-, vatten- eller fjärrvärmemätare.

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Se även

ElforskDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.