EFFEKTIV

EFFEKTIV var ett kunskapsprogram med syfte att vara en kvalificerad kunskapsbas beträffande energi-, miljö- och kostnadseffektiva energisystem i framför allt bostäder och lokaler. Bakom EFFEKTIV stod näringslivet och staten tillsammans (se deltagare).

EFFEKTIV vände sig till företag och organisationer som arbetar med frågeställningar som på olika sätt berör energianvändning och inomhusklimat. Målet var att verksamheten skulle utgöra:

 • En plattform för företag och organisationer som arbetar med energirådgivning och energianalyser
 • En kunskapskälla för företag som projekterar, bygger och utvecklar energisystem för fastigheter
 • En kunskapskälla för företag som förvaltar fastigheter
 • Underlag och inspirationskälla för företagens egen utveckling av tjänster
 • Underlag för kompetensuppbyggnad inom den egna organisationen

EFFEKTIV skulle medverka till att stärka utvecklingen mot en god inomhusmiljö och en miljöanpassad energianvändning.

 

EFFEKTIV utgick ifrån ett kundorienterat perspektiv.

 

Nyckelorden för EFFEKTIV var helhetssyn och systemtänkande. Verksamheten baserades på tillämpad forskning, provningar och kunskapssammanställningar. EFFEKTIV studerade och utvecklade såväl befintliga som nya energikoncept ur ett systemperspektiv och fångade så långt som möjligt upp samspelet mellan:

 • Energieffektivitet
 • Inomhusklimat och komfort
 • Beteende
 • Miljöeffektivitet
 • Kostnadseffektivitet
 • Drifsäkerhet och användarvänlighet

EFFEKTIV var en långsiktig satsning med ELFORSK som koordinator. Verksamheten startade i slutet av 1999 och pågick i en första etapp till och med år 2002. Enligt planerna fortsatte programmet därefter i ytterligare minst en treårsperiod.

Aktiviteter inom programmet

Inom programmet pågick ett flertal aktiviteter i form av projekt, både med långa och korta löptider. En fullständig förteckning över projekten finns under fliken Publikationer i navigeringen till vänster.

Organisation

EFFEKTIV drevs inom ramen för Centrum för Effektiv Energianvändning, CEE, vilket bildades i september 1999. Medverkande parter inom CEE var:

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • CIT Energy Management AB, Chalmers Industriteknik
 • Institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola

CEE är ett kompetenscentrum med en neutral utförarorganisation vilket är viktigt både för resultatens trovärdighet och för programmets genomslagskraft. Genom CEE fick EFFEKTIV en mycket kompetent konstellation av aktörer med djupa tekniska och vetenskapliga kunskaper, men också med stort kunnande om praktiska problemställningar och brukarkrav. Det innebär också att EFFEKTIV fick tillgång till betydande resurser i form av laboratorier och provningsutrustning.

 

EFFEKTIVs projektsekretariat och projektledare var placerat på SP. Inom projektsekretariatet fanns också en styrgrupp placerad med representanter från SP, CIT Energy Management och CTH främst för att stödja projektledaren med administrationen av EFFEKTIV.

 

En mer utförlig programbeskrivning finns att ladda ner i pdf-format via länken i den högra marginalen.

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.