Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Erfarenheter från fas I av projektet

Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt (fas I) Energieffektiviseringar i livsmedelsbutiker med målsättningen att förbättra klimat för varor, kunder och personal. Erfarenheterna från fas I visar att det finns en stor potential att minska energianvändningen i livsmedelsbutiker samt att förbättra det termiska klimatet för såväl varor som människor som vistas i butiken. Resultaten visar att butiken med den högsta energianvändningen också har ett sämre termiskt klimat. Problemet med matvaror som förvaras utanför föreskrivna temperaturintervall är också välkänt likaväl som problemet med att kall luft rinner ut på golvet framför kylmöblerna. Det finns en stor potential att energieffektivisera i livsmedelbutiker och det tidigare projektet visar att energianvändningen varierar mellan olika butiker. I en doktorsavhandling har resultaten från fältstudierna som utförts i det föregående projektet jämförts med kontrollerade försök som utförts i klimatkammare. Resultaten från fältstudierna stödjer slutsatserna från laboratoriestudierna.

Minskad energianvändning i livsmedelsbutiker (fas II)

Målsättningen med detta projekt är att visa hur energianvändningen kan minskas i butiker och därigenom även minska butikernas påverkan på miljön. Detta kan uppnås genom att visa att energieffektiva kyl- och frysmöbler tillsammans med energieffektiva system i livsmedelbutiken och en ökad kunskap om hur systemen (kyl-, värme- och ventilationssystem) fungerar och samverkar även leder till en förbättrad termisk komfort och en förbättrad temperaturkvalité i matvarorna. I projektet ingår bl a frågeformulär och intervjuer som kan ge svar på faktorer som kan påverka personalens hälsa, kundernas inköpsvanor och val av butiker.

Fördelar med en tvärvetenskaplig studie

En tvärvetenskaplig studie kan visa på mervärdet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder ute i livsmedelbutikerna. Idag kan det vara svårt att sälja energieffektiva produkter/systemlösningar trots att energibesparingen kan vara stor. En ökad kunskap kan lyfta fram de miljömässiga och ekonomiska fördelarna som kan uppnås i butiken så som förbättrad termisk komfort, förbättrad varukvalité och minskad energianvändning. Analyser på kyl- och frysmöbler visar att dess energianvändning dominerar både de totala kostnaderna och den totala miljöpåverkan. Trots detta väljer inte handlaren energieffektiva alternativ och därför krävs ytterligare argument underbyggda av kunskap.  

Fas I har fokuserat på termisk komfort och inneklimat i livsmedelsbutiker.
Fas II, som pågår, fokuserar på energieffektiviseringar i livsmedelsbutiker.

 

Inom projektet har mätningar i en butik utförts som möjliggjort en jämförelse av energianvändningen och inneklimatet med och utan dörrar på kyldiskarna. Resultat från denna delstudie har publicerats (se publikationer nedan). 

Finansiärer

Statens energimyndighet och industripartners

Publikationer

2008, Lindberg, U., Axell, M., Fahlén. P,. Fransson. N, “Supermarkets, indoor climate and energy efficiency – field measurements before and after installation of doors on refrigerated cases”, Conference Proceedings, 12th International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue, USA

2007, Lindberg, M., Axell, M., Fahlén. P,. Fransson. N, “Appropriate indoor climate for environmentally sustainable Supermarkets – Field Measurements”, Conference Proceedings, IIR Conference, Beijing, China

2007, Lindberg, U., Axell, M., Fahlén. P,. Fransson. N, “Appropriate indoor climate for environmentally sustainable Supermarkets – Measurements and Questionnaires”, Conference Proceedings, Clima, Helsinki, Finland

2005, Axell, M., Lindberg, U. “Field Measurements in supermarkets”, Conference Proceedings, IIR Conference, Italy

2003, Axell, M.,Lindberg, U.,  Lidbom, P., “Energy efficiency in supermarkets with the purpose of giving a better climate for goods, staff and customers – field measurements in three supermarkets”, SP Report 2003:12

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ulla Lindberg

Tel: 010-516 55 38

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.