Framtidens trähus

Ett övergripande mål för projektet är att stödja bygg- och trähusindustrin inför omställning till kraven i Boverkets byggregler på tillåten energianvändning. De nya kraven kommer att kräva användning av nya kombinationer av system för uppvärmning och ventilation samt förändringar i byggnadens konstruktion och utformning. De är oerhört viktigt att de åtgärder som genomförs för att minska energianvändningen inte skapar fuktproblem eller problem med innemiljön.

Tanken är att samordna de goda kompetenser, inom relevanta discipliner, som finns i landet och skapa möjligheten att ta ett helhetsgrepp på trähusbyggandet i Sverige avseende energieffektivitet, fuktsäkerhet och innemiljö. Detta ska ske i nära samverkan med deltagande företag i syfte att utveckla hjälpmedel i form av beräkningsverktyg för värme, fukt och energi, checklistor samt stödja och följa minst fyra byggprojekt varav ett flervåningshus och tre småhus. Dessa objekt skall utgöra goda exempel på energieffektiva bostäder med god innemiljö som klarar kraven i de nya byggreglerna från Boverket.

På nationell nivå sker under perioden 2006-2010 en satsning på träbyggande vilket har som avsikt att förnya och öka träbyggandet med nya produkter och tillverkningsmetoder med industriella förtecken. Denna satsning medför mycket ny teknik som behöver resultaten från detta projekt för att inte ge negativa effekter på innemiljön och byggnadens funktion främst avseende fuktsäkerhet.

Finansiering

Industrin

Tidplan

2007.08.01-2010.10.01

Projektpartners

SP

IVL

Lunds Universitet

Relaterad information

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.