Milparena - Renovering av äldre bostadsområden med fokus på energieffektivisering

Milparenaprojektet (Milparena = Miljonprogramsarena) bygger på ett utvecklat samarbete mellan plattformen för Byggd miljö, Chalmers Energicentrum och SP Energiteknik med ett stort antal forskare och experter med avseende på olika aspekter (arkitektur, teknik, innovation, ekonomi, mm) i anslutning till energieffektivisering.

Lägenheterna som byggdes i det så kallade miljonprogrammet mellan 1965-1975 förbrukar i regel mycket energi. Många av husen är idag i stort behov av renovering och det är en viktig utmaning för byggbranschen att samtidigt med renoveringen göra dessa bostäder mer energisnåla.

Milparenaprojektet utgår från ett antal pågående ombyggnadsprojekt (pilotprojekt) hos bostadsbolag i Västsverige (> 2 000 lgh, > 200 000 m2 BOA) som följs av ett antal forskare och forskarstuderande som för in expertkunskap i projekten samtidigt som de
utvärderar olika aspekter i projektens genomförande. Kunskapsöverföring mellan de
olika pilotprojekten och projektdeltagarna sker genom regelbundna temamöten som
behandlar generella aspekter på energieffektivisering med fokus på kvalitetssäkring i
alla projektskeden. Temamötena följs såväl av de forskare och forskarstuderande som
deltar i pilotprojekten, som projektledare m fl från de olika pilotprojekten. Vid dessa
temamöten diskuteras och dokumenteras olika aspekter på implementering, kunskapsöverföring och drivkrafter.

SP ska bland annat arbeta med dokumentation och utveckling av områden som tilläggsisolering, fönsterrenovering, luftläckage, värmeåtervinning, värmesystem och varmvatten.

Projektets mål är att identifiera innovativa ombyggnadskonstruktioner och systemlösningar som väsentligt minskar den totala energianvändningen och kan användas i praktiskt byggande inom fem år. Genomförandet förväntas resultera i projektspecifika och allmängiltiga ombyggnadskonstruktioner och systemlösningar som minskar den totala energianvändningen (10 – 50 kWh/år.m2; >2–10 GWh/år) och kan användas i praktiskt byggande inom fem år. Resultatspridning kommer att ske genom Västra Götalandsregionens och Bygga Bo dialogens nätverk.

Finansiering

CERBOF

Bostadsbolag

Tidplan

2008-2010

Projektpartners

Chalmers Energicentrum

SP

Kommunala bostadsbolag: Alingsåshem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Göteborg Energi samt konsulter och byggföretag.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Byggnadsskalet
Kristina Mjörnell

Tel: 010-516 57 45

Värme, ventilation och vatten
Pernilla Gervind

Tel: 010-516 52 34

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.