SPF - beräkningsmetoder för årsvärmefaktor i värmepumpsystem för jämförelse, systemval och dimensionering

Existerande beräkningsverktyg för dimensionering och jämförelse av värmepumpsystem behöver utvecklas för att visa potentialen med ny teknik i värmepumpsystem såsom kapacitetsreglering och effektivare drift vid kombinerad produktion av värme och tappvarmvatten.

Det övergripande målet är att vidareutveckla existerande beräkningsverktyg så att de synliggör potentialen med dagens bästa teknik. Resultaten från beräkningarna skall kunna ligga till grund för miljöbedömningar. Existerande beräkningsverktyg för beräkning av årsvärmefaktor och årsenergibesparing skall jämföras och valideras för att belysa behov av vidareutveckling. Projektet skall använda indata från genomförda och planerade mätningar från fält och laboratorium för validering av modellerna.

Två typer av beräkningsprogram

Det finns behov av två typer av beräkningsprogram för värmepumpsystem, dels ett mer detaljerat program för dimensionering av värmepumpsystem och dels en enklare transparent beräkningsmetod som kan användas för jämförelse och kvalitetssäkring av värmepumpsystem.

Grundprincipen är att en enklare transparent programvara skall användas för initialt val av värmepumpsystem (systemlösning, värmekälla etc). Detta program skall även användas för jämförelser nationellt och internationellt. När kunden/slutanvändaren sedan skall installera värmepumpsystemet i sin egen fastighet är det viktigt att använda en mer detaljerad programvara så att dimensioneringen blir korrekt.

Vidareutveckling av befintliga program

Det finns ett behov att vidareutveckla befintliga beräkningsprogram för jämförelse och kvalitetssäkring så att de synliggör skillnaderna mellan olika typer av systemlösningar. Programvaran ska användas som information till slutanvändaren då de skall välja typ av värmepumpsystem och mellan olika fabrikat.

Båda programmen bör ge som utdata både en årsvärmefaktor (SPF) och en årlig energibesparing samt vara indata till beräkning av CO2 reduktion som förväntas vara en efterfrågad parameter både för slutkund, beslutsfattare och tillverkare framöver.

Ett väl fungerande dimensioneringsprogram är viktigt för fortsatt tillväxt och acceptans för tekniken. Tillväxt kräver nöjda kunder som får väl fungerande värmepumpsystem. Ett program för jämförelse av olika värmepumpsystem är viktigt när slutkunden skall välja systemlösning. Även ur ett miljöperspektiv är det viktigt att slutkunden väljer bästa möjliga system på marknaden.

Finansiering

Energimyndigheten

Tidplan

2008.07 - 2010.06

Projektpartners

SP

KTH

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.