EESI – Energieffektivisering inom sågverksindustrin, fas II

Syftet med projektet är att demonstrera att det går att minska energianvändningen i sågverksindustrin med minst 20 % per producerad m3 till år 2020.

En minskning av energianvändningen med 20 % inom hela den svenska sågverksindustrin skulle innebära en besparing på ca 1200 GWh värme och ca 300 GWh el. Detta innebär att potentialen för total årlig kostnadsbesparing för energianvändarna är ca 390 miljoner kr, eller ca 22 kr/m3 för sågverken.

Projektet utförs i två faser med en utvärdering mellan faserna. Under 2010 och 2011 genomfördes projektets första fas. Exempel på aktiviteter som genomfördes i den första fasen är:
  • Skapade ett energieffektiviseringsnätverk med sågverk och forskningsinstitut
  • Tog fram en sågverksmodell med data från de deltagande sågverken
  • Tog fram förslag på ett antal energibesparande åtgärder

Arbetet fortsätter nu i projektets andra fas. I fas II kommer några av de energibesparande åtgärderna som föreslogs i fas I att genomföras på sågverken. De genomförda åtgärderna kommer i efterhand att demonstreras för övriga deltagare i projektet och andra intressenter.  Åtgärderna kommer att följas upp med mätningar för att verifiera den uppnådda energibesparingen jämfört med den antagna besparingen vid projektering och installation. Mätningarna kommer även att användas för att uppdatera datormodellen som togs fram i fas I.

Ytterligare ska rutiner för uppföljande mätningar och tolkning av mätresultat tas fram. Rutinerna är tänkta att vara ett framtida stöd i ett kontinuerligt förbättringsarbete för att minska sågverksindustrins energianvändning och stärka den framtida konkurrenskraften. För att ytterligare förenkla energieffektiviserings arbetet ska ett praktiskt användbart energiledningssystem för sågverk utvecklas och implementeras.

Kunskapen som erhålls i projektet ska spridas genom tidigare nämnda demonstrationer på sågverken samt genom interna och externa workshops. En sammanfattande roadmap ska tas fram för som beskriver var sågverksindustrin skall vara om 10 år.


Finansiering
Totalt etappkostnad 26 825 000 SEK 
Finansiering från Energimyndigheten   9 575 000 SEK 
Finansiering från industrin  17 250 000 SEK 

Tidplan

Fas II: 2011-12-19 – 2014-09-30


Projektpartners

Forskningsutförare på SP:

Roger Nordman, Tekn. Dr. SP Energiteknik
Anders Lycken, Tekn. Dr. SP Trä
Marcus Olsson, Tekn. Dr. SP Energiteknik
Jan-Erik Andersson, Tekn. Lic. SP Trä
Oskar Räftegård, Civ. Ing. SP Energiteknik
Tommy Vikberg, Civ. Ing. SP Trä
Fredrik Persson, Civ. Ing. SP Trä
Dennis Johansson, Tekn. Dr. SP Trä
Pernilla Gervind, Civ. Ing. SP Energiteknik
Lina Eriksson, Civ. Ing. SP Energiteknik


Deltagande sågverk

Bergkvist-Insjön
Norra Skogsägarna
Moelven
Bergs Timber
Norrskog (NWP)
Setra Group
Derome
Karl Hedin, Karbenning
Siljan
Vida
SCA
Stora Enso


Deltagande leverantörer

Alent Drying
Valutec
Schneider Electric
ScanDry
Ermatherm
ABB
Veisto
Opcon
Logica
AB AKRON-maskiner
Pentronics
Alu-tejp

Relaterad information

Dokument

Fas I
Fas II

Se även

EESI – fas ISP Trä

Kontaktpersoner

Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

Anders Lycken

Tel: 010-516 62 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.