Miljöpåverkan av bränder

Fire Research har lång erfarenhet inom området brand och miljö. Genom åren har exempelvis mycket forskning genomförts inom området utsläpp från bränder. Detta har inkluderat litteraturstudier, avancerade beräkningar och storskaliga försök.

På sektionen för branddynamik har vi möjligheter att bygga upp storskaliga försöksuppställningar i vår provningshall och på detta sätt kan uppställning och förutsättningar aktuella i verkliga bränder efterliknas. Den stora huven kopplad till industrikalorimetern gör också att röken kan samlas upp och analyseras i den mätstation som finns installerad i kanalen från huven. Ett bra exempel på detta är projektet TOXFIRE där storskaliga försök med bränder i kemikalier genomfördes.

Under de senaste åren har många verkliga fall konstaterats där förorenat släckvatten från verkliga bränder har kommit ut i vattendrag och sjöar. Detta kan vara ett stort problem och kunskapen behöver ökas inom detta område. I samband med storskaliga släckförsök i provningshallen kan släckvatten samlas upp under kontrollerade former och analyseras. Samtidigt kan gaserna analyseras och på detta sätt skapas en god bild av vilka utsläpp som kan förväntas från en viss typ av brand. Den utvecklade metoden för godsklassificering kan vara en lämplig metod för att studera utsläpp från bränder under pågående släckning. Resultaten från gas- och vattenanalyser i samband med utsläpp från bränder kan ge information som är nödvändig vid t.ex. beskrivning av risker hos olika typer av verksamheter eller framtagning av miljökonsekvensbeskrivningar.

Vilken uppställning som är lämpligast och vilka analyser som bör genomföras beror förstås på vilken typ av situation som skall efterliknas och vad syftet med undersökningen är.

 

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

Toxfire

Storskaliga brandförsök med kemikalier.Läs mer...

Brand och hållbar utveckling

Inom brand är miljöaspekter högaktuellt. Forskning behövs kring flamskyddsmedel, utsläpp från bränder till miljön och LCA-analyser.Läs mer...

Provningsutrustning för godsklassificering

Hur bör ett lager sprinklas?Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.