Utveckling av miljöanpassade material

En av målsättningarna med vårt forskningsarbete är att utveckla bionedbrytbara material. 

Bionedbrytbara polyolefiner. Polyolefiner är normalt beständiga mot oxidation som kommersiella produkter tack vore användningen av stabilisatorer. De är också mycket beständiga mot bionedbrytning pga den höga molekylvikten och den starka hydrofoba karaktären. De kan dock göras bionedbrytbara genom tillsatts av s.k. pro-degradanter.

Med hjälp av dessa prodegradanter bryts de ner genom kedjereaktion med friradikal mekanism innefattande luftens syre. Detta leder till kedjebrott och bildning av lågmolekylära oxidationsprodukter som är lämpliga för mikroorganismer för bioassimilation. Målsättningen med vårt arbete är att utveckla bionedbrytbara material baserade främst på PE och PP. Arbetet omfattar optimering av prodegradantsystem samt studier av kinetiken och mekanismer i de oxidativa nedbrytningsprocesserna i olika miljöer. Nedbrytningen studeras med hjälp av olika utvärderingsmetoder såsom mekaniska tester, IR- och UV-VIS-NIR-spektroskopi, ESCA, mm. Skillnader mellan nedbrytningsmekanismer i olika miljöer kartläggs.

Polymera nanokompositer (PNC ). Trots att PNC har varit intressanta under en längre tid är det fortfarande få som kan erbjuda kommersiella produkter. En av orsakerna är det stora antalet olika parametrar som måste optimeras för att åstadkomma ett material med de önskade egenskaperna. Våra projektet inom området omfattar utveckling av polymera material där specialmodifierade mineralpartiklar tillsätts till vissa termoplaster (i första hand PVC, PE, PP och PA) under betingelser som leder till bildande av nanokompositer med exfolierad struktur. Syftet är att ta fram material med väsentligt förbättrade egenskaper såsom mekanisk hållfasthet, värmetålighet, barriäregenskaper m.m. Projektet bedrivs i samarbete med polymerindustrin, förpackningsindustrin, SIK, Chalmers och Högskolan i Borås.

Trä/plast kompositer (WPC). Biolab och SP Trätek har tillsammans studerat träprodukter, dels sådana modifierade med nya metoder - talloljederivat, värmebehandling, furfurylering – och dels trä-plastkompositer (WPC). Träet som ingår i kompositerna kan utgöras av avfall från annan träteknisk industri, t ex restprodukter från tillverkning av de modifierade produkterna ovan. Därigenom kan  avfallsmängderna minskas betydligt. Biolab utvärderar de nya produkterna vad gäller bionedbrytbarhet i jord och kompost och framför allt hur de klarar av angrepp av rötsvamp enligt internationella standarder. En viktig del av arbetet gäller utvärdering av den ekotoxikologiska effekten av dessa produkter.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kompetenscentrum

Systems Analysis

Kontaktpersoner

Anna Wiktorsson

Tel: 010-516 51 34

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Mats Westin

Tel: 010-516 51 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.