EURAMET och europeiska metrologi-forskningsprogrammet (EMRP)

Ökad efterfrågan på mättekniska tjänster har lett till samarbetet EURAMET, inklusive ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi.
Ökad mätteknisk efterfrågan

Riksmätplatserna i Sverige möter, precis som i resten av Europa, en väsentligt ökad efterfrågan på tjänster från näringsliv och samhälle. Det ställs högre krav på noggrannhet och nya sätt att kvalitetssäkra mätresultat. Mätningar blir alltmer komplexa och utvecklas inom nya teknologier, som till exempel bioteknik och nanoteknik. Mot denna bakgrund har ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi (EMRP) tagits fram av EURAMET och ett europeiskt forskningsråd etablerats. 

Nytt forskningsprogram (EMRP)

Ett stort, nytt metrologiforsknings- och innovationsprogram i Europa (EMPIR) planeras fr.o.m 2014 som en del av Kommissionen:s Horisont 2020-satsning.

Var med och påverka utformningen av det nya programmet genom att delta i en offentlig konsultation, se länk till höger. Allmänheten uppmuntras delta senast 23.12.2012!

iMERAplus EMRP

Programmet som en första etapp beviljades medel av EU-kommissionen för en femårsperiod med start 2008 inom ramen för en s.k. ERA-NET+ satsning inom det sjunde ramprogrammet. Forskningsvolymen för denna del är 63 M€ varav 21 M€ i EU-finansiering, avsatt för fem olika forskningsområden inom metrologi. 

Artikel 169 EMRP

Andra etappen i genomförandet av EMRP programmet införs nu av Europeiska gemenskapen som ett artikel 185-baserat program under en ny sjuårsperiod med start 2010 som ett av de största och mest ambitiösa forskningsprogram inom metrologi i Europa, med en forskningsvolym om 400 miljoner euro varav 200 miljoner euro i EU-finansiering under det sjunde ramprogrammet.

 

 • Metrologi inom hälsa, nya teknologier, respektive SI http://www.emrponline.eu/call2011
  - Ämnesanrop – Öppet den 4 februari 2011 - 20 mars 2011
  - Projektanrop – Öppet den 20 juni 2011 - 03 oktober 2011

  Call Scope of TP Health, 2011
  Call Scope of TP New Technologies, 2011
  Call Scope of TP SI Broader Scope, 2011 

 • Metrologi inom industri respektive miljö
  - Ämnesanrop – Öppet den 12 februari 2010 - 28 mars 2010
  - Projektanrop – Öppet den 21 juni 2010 - 11 oktober 2010

  Call Scope of TP Industy, 2010
  Call Scope of TP Environment, 2010

 • Metrologi inom energi
  - Ämnesanrop – Öppet den 15 maj 2009 - 28 juni 2009
  - Projektanrop – Öppet den 2 september 2009 - 2 november 2009

Call Scope 2009

Call text Energy

Syftet med denna inbjudan är att främja mätvetenskap och -teknik inom respektive område genom finansiering av gemensamma forskningsprojekt (JRPs) och forskaranslag.
Projekten (JRP) kommer att genomföras i första hand av de nationella metrologiinstitut (NMI) och utsedda institut (DI), som ingår i de formella nationella metrologisystemen i de länder som deltar i EMRP. I de fall där det är lämpligt, kan andra aktörer - såsom universitet och näringsliv - delta i projekten (utan EU-finansiering). Ett begränsat antal forskaranslag kommer också att finnas tillgängliga för en bredare forskarsamhället.

EURAMET

EURAMET är föreningen av nationella metrologiinstitut från 36 europeiska medlemsländer plus två associerade medlemmar från hela europeiska unionen och närområdet.

Området kvalitetssäkrad mätteknik är en del av det moderna samhällets tekniska infrastruktur. Det ger väsentligt stöd till uthållig tillväxt och innovation inom flera sektorer och branscher.

EURAMET koordinerar samarbetet inom regionen Europa i områden som forskning inom metrologi, spårbarhet av mätningar till SI-enheterna, internationellt erkännande av nationella mätnormaler och av kalibrerings- och mätkapabiliteter.

SP är ordförande

Leslie Pendrill på enheten SP Mätteknik är från april 2009 och tre år framåt ordförande för den europeiska organisationen EURAMET.

Nästa generations mätteknik för elektrisk effekt och energi

SP är en av deltagarna i EURAMET iMERAplus projektet JRP. Läs mer...

Wise measurements for
Smart grids

Denna kompetensplattform erbjuder mätteknisk infrastruktur för smarta elnät. Läs mer...

Feed water flow and thermal power

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.