Forskning och utveckling runt flödesmätning

Även i en så mogen bransch som volym och flödesmätning sker en ständig teknikutveckling. Därför arbetar vi hela tiden, dels med egna medel och dels med forskningsanslag, på att effektivisera och bredda vår verksamhet samt vidareutveckla våra olika provnings- och kalibreringstjänster.

Två ambitioner dikterar i högsta grad det vi gör inom vår FoU. Den första är att ständigt minska den mätosäkerhet som ofrånkomligen finns i all kalibrering vi utför i vårt laboratorium eller hos våra kunder. Den andra är att i internationellt samarbete bekräfta vår förmåga till korrekta mätningar och skapa acceptans för våra mätresultat.

Fältkalibrering av flödesmätare

SP har fått i uppdrag från Nordtest att undersöka och lista de olika möjligheter som idag står till buds för att kunna kalibrera flödes- och volymmätare i industrin. Idag finns en rad olika laboratorieanläggningar att tillgå för kalibrering, men när det gäller mycket stora mätare eller mätare för aggressiva, heta, explosiva eller på annat sätt "besvärliga" produkter finns oftast begränsade möjligheter att montera ner mätutrustningen. I dessa fall skulle en kalibrering på plats passa bättre. Tyvärr finns inte speciellt många metoder tillgängliga för sådana mätningar. Samtidigt tycks alla de metoder som finns ha sina egna specifika problem och begränsningar. Med det här projektet hoppas vi kunna reda ut frågetecknen åtminstone något och göra valet av lämplig metod lättare.

Utanpåliggande mätmetoder
 

Flödesmätare kalibreras ofta bäst i sin installation för att kunna ta hänsyn till felkällor som installationseffekter och mediet. Vårt projekt har därför som målsättning att utveckla en ny typ noggranna referensmätare som kan användas vid beröringsfri kalibrering av flödesmätare ute i processindustrin. Fördelen med en beröringsfri metod är givetvis att kalibrering kan göras utan påverkan på den process där flödesmätaren ingår. Dessutom förväntas den nya metoden resultera i väsentligt lägre mätosäkerhet jämfört med dagens beröringsfria mätteknik.

Flödesreglering - mätteknikens syfte

De dynamiska egenskaperna hos ett flöde påverkar i stort sett all flödesmätning. Dagens mätteknik möjliggör noggrann bestämning av reglerkvaliteten hos ett system. Ett ökat behov av optimerad reglering blir därför alltmer tydligt. Med den välutvecklade mättekniken som bas arbetar vi därför med metoder för att optimera ett systems reglerparametrar och därmed minska ”reglerosäkerheten”. Genom att utveckla erfarenhet, verktyg och metoder inom analys, modellering och simulering kan vi bedöma och förbättra, inte bara mätarkalibreringar, utan även processers reglerosäkerhet i dynamiska förlopp.

Mätteknik inom energi och miljö

Forskning om kvalitetssäkrad mätteknik inom energi och miljö. riktas mot att bidra till etableringen av uthålliga energisystem längs hela energikedjan (från energiproduktion till användning). Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.