Förnybar energiomvandling från vind- och vågenergi och marina konstruktioner

Förnybar energi kommer från energikällor som hela tiden förnyas och kommer därför aldrig att ta slut inom överskådlig tid. Sol-, vind-, vatten-, bio- och geotermisk energi räknas som förnybara energislag. Globalt sett har vi ett växande energibehov som måste tillgodoses av förnybara energikällor inom de närmsta årtiondena. Havsbaserad förnybar energi kommer att spela en allt större roll på marknaden genom att den blir mer kommersiellt uthållig.

För att nå dit behöver vi jobba oss fram metodiskt vilket kräver täta dialoger med utvecklingsföretagen på marknaden för att förstå utmaningarna och möta upp med behoven genom tillämpande forskningsinsatser och teknisk utveckling.

 

Vågkraft

 

 

Det finns olika sätt att omvandla den energi som finns i vågorna till något mer användbar form. Oftast när vi tänker på vågkraft är det i termer av att producera elektricitet, men det finns exempel på att nyttja vågkraften för andra syften så som avsaltningsanläggningar. Genom att förflytta oss ut i havet så har kraven på våra konstruktioner ökat dramatiskt. Det är därför nödvändigt för att kunna anlägga en vågkraftsanläggning att förstå miljön man befinner sig i.

 

Uppkomsten av havsvågor är en komplicerad process och studier av naturliga vågor bygger därför mycket på mätningar av vågornas storlek och vindförhållanden och utifrån det har data analyserats för att ge en bild av vågförhållandena. 

Frågor som vi önskar besvara är hur vi hanterar variationerna i vågeffekten och hur vi ska konstruera vågkraftverken så de klarar de påfrestningar som uppkommer genom stormar och den korrosiva miljön som havet utgör och samtidigt få en godtagbar ekonomi. Sverige har de rätta förutsättningarna att bli exportör av kompletta kraftverk, delsystem, komponenter, tjänster och kunskap men för det krävs det att vi förstår de krav omgivande miljö ställer på våra konstruktioner.

 

Vindkraft
Landbaserad vindkraft är idag en mogen teknik som byggs ut i stora delar av världen. I Europa växlar nu fokus över mot mer havsbaserad vindkraft och stora vindparker planeras i Nordsjön och i Östersjön. För att utbyggnaden i Östersjön skall komma igång behövs en politisk vilja och ekonomiska stimulansåtgärder för Östersjön. SP är genom OffshoreVäst involverade i forskning och framtagning av ny kunskap inom drift- och underhållsfrågor för havsbaserad vindkraft och vågenergi där SPs breda kompetens inom mätteknik, smarta nät och provning kan utnyttjas.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Pierre Ingmarsson

Tel: 010-516 52 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: