Förgasningsforskning på Energi och bioekonomi

Avgång av klor, alkali och svavel vid förgasning

Placid Atongka är doktorand på Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och anställd av SP. Handledare är Kent Davidsson (SP) och Henrik Thunman (CTH). Finansieringen sker genom Chalmers Energiinitiativ.  Han bedriver forskning på avgången av klor, alkali och svavel under förgasningsreaktioner. Vid indirekt förgasning, som är fallet i Chalmersförgasaren, utsätts bränslet för reducerande miljö följd av oxiderande miljö. Fördelningen av avgången av ovan nämnda ämnen på oxiderande och reducerande miljö är viktig för förståelsen av förgasningsprocessen och designen av förgasaren.

Center for Indirect Gasification of Biomass (CIGB)

CIGB är en av tre noder inom Svenskt Förgasningscentrum. Den leds av professor Henrik Thunman (CTH). SP:s roll inom CIGB är projektledning i delprojektet diagnostik. Vid förgasning är mätsituationen betydligt svårare än vid förbränning p.g.a. den rikliga förekomsten av tjäror. Därför är målet att utveckla mätmetoder för förgasning. Metoderna skall på sikt kunna bli kommersiella applikationer för driftövervakning vid förgasning. Två doktorander skall anställas i samarbete med Atmosfärsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Handledare kommer att vara professor Jan Pettersson (GU) och Kent Davidsson (SP).

Bränsleanalys

SP driver i samarbete med CTH och Högskolan i Borås ett projekt som syftar till att ta fram metoder för bränsleanalys anpassade för förgasning. Metoder för förbränning finns redan men de svarar sällan på frågor av relevans för förgasning. De utvärderade metoderna syftar till på sikt bli standardmetoder för förgasningsbränsle.

Partikulära föroreningar från indirekt biomassaförgasning

Det finns ett behov av mer kunskap kring partikulära föroreningar vid förgasning av biomassa, särskilt med avseende på typ av förgasare, förgasningsförhållande och råvara. SP driver i samarbete med CTH och Svenskt Gastekniskt Center (SGC) ett projekt som syftar till att karakterisera partikulära föroreningar i produktgasen från indirekt förgasning av biomassa. Försök och mätningar görs i Chalmersförgasaren. Mål med projektet är bland annat att bidra med underlag för att på bästa sätt kunna rena produktgasen från partiklar, samt att undersöka kokshalten i produktgasen så att denna kan minskas och den ingående biomassan utnyttjas bättre.

Alkaliseparation genom tvåstegsförbränning

SP driver i samarbete med CTH och Metso Power AB ett projekt som syftar till att utreda möjligheterna att minska alkalirelaterade problem vid förbränning – detta fall genom att fysiskt separera avgången av flyktiga bränslekomponenter och förgasning från förbränningen av koksåterstoden av bränslet. Praktiska försök utförs vid Chalmersförgasaren. Försöken ger möjlighet att separera och mäta parallellt på flykt/förgasningsströmmen och rökgasen från koksförbränningen. Vidare utförs experiment i kontrollerad miljö i SP:s labb. Ett av de långsiktiga målen med projektet är att kunna ta fram teknik och driftstrategier för alkaliseparation som kan öka elproduktionen med 5 % i avfallsförbränningsanläggningar (jmf med 2009). 

Förbrännings- och aerosolteknik

Vi arbetar med förbränningsteknik för allt från villapannor till stora kraftvärmeverk gällande både bränslekvalité, förbränningsteknik och emissionsreduktion.Läs mer...

Förbrännings- och aerosolteknik - pågående FoI-projekt

Pågående FoU-projekt inom området Förbränning och miljö på SP Energiteknik.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Kent Davidsson

Tel: 010-516 57 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.