Miljöteknik och innemiljö

Utvecklingen i samhället inom olika områden fokuserar alltmer kring den yttre miljön och hur vi kan skapa ett samhälle som på sikt är miljövänligt och ekologiskt hållbart. Företeelser som miljömärkning av olika produkter, Agenda 21, självdeklarationer, återvinning, mm är de direkta konsekvenserna av denna utveckling.

Enheten Kemi och Materialtekniks forskning inom området innefattar bl.a. studier av materialåtervinning, utveckling och tillämpning av metodik för att mäta biologisk nedbrytbarhet av material, utveckling av material och tillämpning av kemiska analysmetoder för att kartlägga och lösa problem inom området. Satsningar görs kring vidare utveckling av mikrobiologisk kompetens inom området (inom ramen för Biolab) samt genom deltagande i det föreslagna programmet ”Plast för ett uthålligt samhälle”.

Inomhusmiljön och dess påverkan på människors hälsa och välbefinnande uppmärksammas också i allt högre grad. Den rapporterade ökande frekvensen av allergi och överkänslighet gör att även låga halter av förorenande gaser, ångor och luftburna partiklar allmänt betraktas som en potentiell hälsorisk, som måste analyseras med kunskap och insikt. Framtagning av ny kunskap om sambandet mellan inomhusluftens kvalitet och hälsa och nybildning av fina partiklar inomhus studeras också inom området.

 

Exempel på aktuella projekt:

  • Partiklar i innemiljö (FORMAS). Ett treårigt forskningsprojekt om hur fina och ultrafina partiklar nybildas genom kemiska reaktioner pågående under förhållanden relevanta för inomhusluft. Förutom SP deltar Chalmers, IVL och CIT Energy Management.
  • PLUS (PLast för ett Uthålligt Samhälle) är samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Hydro, Borealis, Perstorp, Chalmers och SP.  Två projekt pågår inom programmet. Det ena rör forskning kring utveckling av lågemigrerande mjukgörare i PVC-plast och det andra behandlar utveckling och forskning kring PVC-nanokompositer med nanoleror. Inom ramen för det sistnämnda har även ett examens-arbete utförts.
  • Polymera nanokompositer (PNC). Projektet omfattar utveckling av polymera nanokompositer dvs. material där nanometerstora mineralpartiklar tillsätts till vissa termoplaster (i första hand PVC, PE, PP och PA). Syftet är att ta fram material med väsentligt förbättrade egenskaper. Projektet bedrivs i samarbete med polymerindustrin, förpackningsindustrin, SIK, Chalmers och Högskolan i Borås.
  • Träkompositprojekt. Projektet finansieras av VINNOVA och leds av Mats Westin på SP-Trätek Det syftar till att utveckla nya material av typen polymer/träkompositer (WPC). Beständighet, mekaniska egenskaper samt biologisk nedbrytbarhet hos WPC studeras.
  • Återdeponering av arkeologiska fynd. Projektet som finansierades av Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé syftade till att undersöka hur återdeponeringsmiljö påverkar långtidsegenskaper hos förpackningsmaterial samt läsbarheten hos märkningsmaterial. Det treåriga projektet är nu avslutat och diskussionerna pågår om en eventuell fortsättning.
  • Bionedbrytbara  polyolefiner. Målsättningen är att utveckla bionedbrytbara material baserade på PE och PP. Arbetet omfattar studier av kinetiken i de termooxidativa nedbrytningsprocesserna i olika kompostmiljöer. Nedbrytningen studeras med hjälp av olika utvärderingsmetoder såsom mekaniska tester, IR-spektroskopi, ESCA m.m. Skillnader mellan nedbrytningsmekanismer i olika miljöer kartläggs.
  • IT-baserad märkning för produktidentitet inom köttstyckning är en förstudie som har fått finansiering från VINNOVAs Forska & Väx-program. Målsättningen är att utreda förutsättningar för att utveckla en ny produkt för enklare hantering och bättre spårbarhet inom köttstyckning.
  • Moderna miljöanpassade och funktionella material för tätningar i dammar och slussar är en förstudie som har fått finansiering från VINNOVAs Forska & Väx-program. Projektet syftar till att kartlägga miljöeffekter från gummibaserade slusstätningsmaterial.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Kemi, Material och Ytor - Utrustning

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kompetenscentrum

Systems Analysis

Kontaktpersoner

Ignacy Jakubowicz

Tel: 010-516 53 05

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.