Innovation- och policyanalys

Innovation är grundbulten i ekonomisk utveckling och en viktig nyckel i utvecklingen mot en hållbar framtid. Innovationer innebär interaktion mellan en mängd olika aktörer inom marknader, produktion, utveckling och forskning. Sektionen Systemförändring analyserar innovationers komplexa samspel mellan ekonomi, inblandade aktörer och de ramverk som styr.

Innovationer inbegriper så mycket mer än enskilda tekniska uppfinningar. På sektionen Systemförändring analyserar vi hur nya tekniker och processer samspelar med, och förändrar, de marknader de kommer in på och beteenden hos inblandade aktörer. En innovation kan även handla om att använda en befintlig teknik på ett nytt sätt. Innovationer kan innebära stora förändringar, de kan bygga upp eller bryta ner företag, ekonomiska- och samhälleliga strukturer och i förlängningen hela nationer.

Handlingsplaner för att uppnå teknikmål

Vi tar fram Innovationssystemanalyser som bland annat kan ligga till grund för teknikstrategier för företag som är intresserade att introducera nya produkter/innovationer på marknaden. Vi arbetar också med Policyanalyser för myndigheter, policymakers och lobbyorganisationer som är intresserade av att påverka politiken för att förbättra teknikens villkor.

Vi analysera innovations- och policysystem med hjälp av vetenskapligt förankrade metoder. Metoderna är framarbetade under lång tid och kombineras med den forskning och djupa tekniska kunnande som finns inom RISE.

TIS, Technical Innovation System är ett metod-ramverk som används för att analysera framväxten av nya teknikområden. Det används för att identifierar möjligheter och hinder för tillväxtprocesser inom olika tekniska fält. Metoden går att tillämpa på ett flertal områden men kräver god kunskap inom de berörda teknikerna. Här har vi en stor fördel i att vi bygger på RISE stora tekniska kunnande.

Nyttiggörande av forskning

Inom innovations- och policyområdet forskar vi dels på hur ny forskning sprids i samhället och dels på vilka organisatoriska, strukturella och tekniska utmaningar och möjligheter nya teknikområden står inför.
Vi gör effektutvärderingar och analyser där vi tittar på vilka typer av effekter som skapats ur till exempel forskningsprogram. För att kunna göra detta måste man ha en djup förståelse för hur systemen och processerna ser ut för hur framtagen forskning nyttiggörs i samhället. Innovation- och Policyanalyser är komplexa och bygger på samverkan mellan flera olika på discipliner så som teknologi, politik, ekonomi, sociologi.

Hållbart samhälle

Sektionen Hållbart samhälle arbetar med stadsutveckling, resurseffektivisering inom material och energi samt vattenförsörjning och avloppshantering. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar utveckling av samhället, såväl lokalt som globalt. Läs mer...

Innovationsupphandling

SP systemanalys sätter vi fokus på upphandling av eco-innovation - det vill säga upphandling av hållbara lösningar som kanske inte ens finns än.Läs mer...

Miljöinnovationer on-line

Inspirerande exempel på hur miljöinnovationer skapar värde för företag och samhälle! Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Åsa Betten

Tel: 010-516 59 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.