Produktuthållighet

Inom tillverkningsindustrin ökar ständigt kraven på funktionsförmåga, användar-tillförlitlighet, och teknisk livslängd hos material och produkter. Dessa krav behöver kombineras med kostnadseffektivitet, minimerad miljöbelastning och förkortade ledtider

Nya och förbättrade livslängdstekniska metoder behövs för att möta dessa krav. Exempel på sådana metoder kan vara realtidsmätningar eller känsligare metoder för att studera tidiga förlopp i materialnedbrytning. 

Vår forskning inom livslängdsteknik är inriktad mot utveckling och tillämpning av olika metoder som skall möjliggöra ett systematiskt arbetssätt vid materialval och utvärdering av långtidstillförlitlighet och ekologisk riktighet hos material och komponenter i samband med produktutveckling.

Identifiering, karakterisering och analys av de olika livslängdsbegränsande mekanismerna eller falleringsmoder hos studerade material eller komponenter är viktiga ingredienser. De material och komponenter som studeras inkluderar polymera konstruktionsmaterial, elektriska komponenter, avancerade optiska ytbeläggningar för byggnadstillämpningar (antireflekterande skikt, kromogena glasbeläggningar, reflektorer, solfasadabsorbatorer), topplacker för fordon, korrosionshärdiga material för skorstenar, färger för kulturmiljövård, fogmassor samt informationslagringsmaterial.

Exempel på aktuella projekt:

  • EU-projektet PERFORMANCE: A science base on PV performance for increased market transparency and customer confidence. I projektet bedrivs prenormativ forskning inom PV-området (PV - Photo Voltaic, solceller) för att utveckla tillförlitliga testmetoder för PV moduler och hela PV-system inklusive system integrerade i byggnader. Forskningen är inriktad mot olika typer av PV-teknologier inklusive tunnfilms PV och PV-moduler baserade på kristallint kisel. Ett mycket viktigt område är inkapslingsmaterial.
  • Jämförelse av enkel- och dubbelsidig skrift på papper (Riksarkivet). Syftet är att undersöka om hophäftning av dubbelsidiga dokument medför att det finns risk att informationen blir svårtillgänglig eller går förlorad vid arkivering.
  • Undersökning av åldringsbeständighet hos skrift (Riksarkivet). Skrift på papper med olika ytegenskaper, halter av fyllmedel m.m. undersöks med avseende på motstånd mot slitage.
  • EASYCLEAN: Ett projekt som handlar om lätt-tvättade ytor med fokus på billacker. Projektets huvudsyfte är att utveckla en metodik för att utvärdera tvättbarheten hos en yta, se länk till höger på sidan.
  • Beständighet hos förpacknings- och märkningsmaterial för återdeponering av arkeologiska fynd. Ett samarbetsprojekt med Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé.
  • VCI-projektet har som mål att vidareutveckla ångfasinhibitorsimpregnerade emballage för transport och lagring av metaller.
  • Elektronikprojektet har som mål att vidareutveckla en accelererad korrosionsprovningsmetod för elektronikprodukter.
  • Ersättning av galvanisk ytbehandling.
  • Kemikaliebeständighet hos fogmassor för vägar och flygfält.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.