Mätteknik inom kemi - internationell verksamhet

Arbetet omfattar internationella aspekter av mätkvalitet och kvalitetssäkring inom kemiområdet. En viktig del är samverkan med nationella och internationella laboratorier, intresseorganisationer och myndigheter.

Målet är dels  att främja utvecklingen av ett strukturerat mättekniskt system inom kemiområdet, både nationellt och internationellt, dels till att öka förståelsen för, och kunskapen om, kvalitetssäkring av kemiska mätningar. Uttalade mål för verksamheten är uppbyggnad av  kunskap inom området, aktivt deltagande i det europeiska och internationella kvalitetssäkringsarbetet, samt att SP skall ha en ledande roll i den svenska mättekniska infrastrukturen inom kemiområdet. Experimentell verksamhet bedrivs kring primära mätningar inom t.ex. isotoputspädning, röntgenfluorescens och konduktivitet. Inom området finns också ett EU-finansierat projekt kring analys av biobränslen.

Internationella aspekter av mätkvalitet och kvalitetssäkring

Kemiska mätresultat ligger till grund för viktiga beslut som rör vår miljö, hälsa och säkerhet. I samband med import och export av t.ex. varor och livsmedel är det viktigt att de som utför kontrollen har förtroende för de intyg, certifikat och analysprotokoll som följer med. Globaliseringen av handeln medför strängare krav på att kemister kan visa hur tillförlitliga mätresultaten är, d.v.s. redovisa mätkvaliteten. Ett ökat tvärvetenskapligt arbete har resulterat i att kemisten till sitt traditionella kvalitetssäkringsarbete också hämtar inspiration från bl.a. fysiker. Detta inkluderar försök att skapa tydligare hierarkiska strukturer för kemiska mätningar, s.k. spårbarhetskedjor och andra sätt att utvärdera mätosäkerheten. Målsättningen med kvalitetssäkringsarbetet är att göra det enkelt att bedöma om mätresultat skiljer sig åt, och i så fall hur mycket (jämförbarhet). Nya internationella riktlinjer för hur man utvärderar och presenterar osäkerheten för mätresultat införlivas nu i myndigheters policydokument och i kvalitetsstandarder.

Arbetet syftar till att följa upp och informera om den internationella utvecklingen kring mätkvalitet, att verka för utvecklingen av spårbara kemiska mätningar, och att genom information, utbildning och rådgivning stödja kemilaboratorier i deras kvalitetssäkringsarbete.

SP är verksam i ett flertal organisationer som följer upp den internationella utvecklingen:

CCQM, den rådgivande kommittén för kemi inom SI systemet vid den Internationella byrån för vikt och mått. Här samordnas den internationella verksamheten inom metrologi.

EURACHEM är ett europeiskt forum för analytisk kemi. På deras hemsida hittar du flera nya dokument om kvalitetssäkring. SPs översättning av EURACHEM/CITACs guide om mätosäkerhet finns som SP Rapport eller på den svenska hemsidan för EURACHEM/EUROLAB Sverige. EUROLAB är EURACHEMs motsvarighet inom provning.

EURAMET är Europas regionala metrologiorganisation. I deras arbetsgrupp för kemi initieras bl.a. provningsjämförelser mellan expertlaboratorier. Vi är också verksamma i den internationella kemiunionen IUPAC, i CITAC som är ett internationellt samarbete kring spårbarhet och mätosäkerhetsproblematik i analytisk kemi..

Referensmaterial

Råd och anvisningar kring referensmaterial kan vi lämna till dig genom våra kontakter med ISO REMCO, och genom engagemang i arbetsgrupper med deltagare från EURACHEM, EUROLAB och de europeiska ackrediteringsorganen. SP är svensk kontakt för den  internationella databasen över referensmaterial, COMAR.

Provningsjämförelser

Databasen EPTIS är en öppen tjänst på nätet för analyslaboratorier att söka provningsjämförelser. SP är svensk kontaktman.

Guidelines

Nordtest www.nordtest.infoSP har aktivt deltagit i flera projekt för att ta fram guidelines för laboratorier. Exempel Nordtest TR 537 om mätosäkerhet, TR 569 om intern kvalitetskontroll och TR 604 om osäkerhet vid provtagning. Dessa guidelines finns idag översatt till flertalet europeiska språk.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Se även

CCQMEURACHEM

Kontaktpersoner

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.