Metrologi och mätkvalité

Forskning inom den primära metrologin motiveras av ett ständigt ökande behov av noggrann och effektiv mätning inom näringsliv, vetenskap och samhället i övrigt.
Mätteknisk utveckling 

Utvecklingen av mätteknik för alla storheter erkänns internationellt som avgörande för den långsiktiga konkurrenskraften hos industriellt utvecklade länder. Mät- och sensorteknik har identifierats i nationella och internationella tekniska framsynsprojekt som viktig inom alla samhälls- och vetenskapliga grenar. Långsiktig metrologisk forskning är nödvändig, därför att mätnormaler och mätteknik oftast behöver utvecklas långt innan de kan tillämpas inom näringsliv och vetenskap, samtidigt som de grundas på framsteg inom grundforskning.

De primära mätnormalerna på nationell och internationell nivå befinner sig vid mätteknikens hjärta, mellan å ena sidan de fundamentala naturkonstanterna och fysikerns beskrivning av kosmos, och å andra sidan de mera omedelbara behoven av kalibrering inom industri och handel.

Ett forskningsprogram, med målsättning att förbättra den långsiktiga konkurrenskraften genom bättre mätning, riktas huvudsakligen mot två områden inom metrologin. Det är utveckling av förbättrade primära mätnormaler samt utveckling av generiska mätmetoder och instrumenteringar.

Utveckling av förbättrade primära mätnormaler

Utveckling av SI-systemet för bas- och härledda mätstorheter sker på en fast vetenskaplig grund genom långsiktig forskning, närmare kopplad till framsteg inom vetenskapen. Under senare år har de flesta traditionella "prototyp" mätnormalerna successivt ersatts av mer robusta realiseringar, närmare relaterade till naturkonstanterna. Detta är resultatet av en samverkan mellan vetenskapliga och tekniska framsteg, som i flera fall har lett till Nobelpris i Fysik.

Tekniker, såsom kryogenik och kvantelektronik (inkl. lasrar), har utvecklats tillsammans med framsteg inom den moderna fysikens av kvantmekanik och supraledning, och har möjliggjort för de nationella mätlaboratorierna (som SP i Borås) att upprätthålla och vidareutveckla de primära mätnormalerna. I vissa fall har även nya fysikaliska upptäckter stimulerats av framsteg inom den primära metrologin.

I Sverige pågår ett fruktbart samarbete inom metrologiska forskningen mellan ett antal högskoleforskargrupper och SP, och utveckling av de nationella normalerna för meter, volt och ohm har skett genom kontakter mellan högskolorna (framförallt Chalmers) och SP. Forskning sker också internationellt inom EUROMET, EU och CIPM.

Utveckling av generiska mätmetoder och instrumentering

Mätteknik inom industrin är viktig vid alla steg, från produktutveckling och design till bedömning av den färdiga produktens kvalitet. Ständigt skärpta krav gällande precision och kvalitet ställs för ett allt bredare sortiment av produkter, produktionsprocesser och analysmetoder, inte minst för miljöövervakning. Konkurrensläget inom alla sektorer av svensk industri (inkluderande i synnerhet de speciella behoven hos små och mellanstora företag) kan därför förbättras genom ett specifikt program för mätteknisk forskning under en nationell samordning.

Utveckling av primära mätnormaler kräver oftast en samling av de bästa resurserna inom ett brett område av mättekniker. Införande av generiska mätmetoder och instrumenteringar, som utvecklats vid de nationella mätlaboratorierna, kan ge industrin möjlighet att utveckla nya produkter, optimera design och provning av produkter samt förbättra kvoten mellan produktkvalitet och produktionskostnad.

Relaterad information

Forskning

Mätteknisk forskning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.