Signalstabilitet vid optisk överföring

Projektet erbjuder en möjlighet att bygga upp vår kompetens inom stabilitet hos optisk överföring av signaler. Detta omfattar variationer i överföringshastighet men också egenskaper hos lasern eller signalen som påverkar kvaliteten. Reultaten har tagits fram i flera mindre delprojekt, där flera lyckade resultat publicerats eller presenterats vid internationella konferenser.

Då en signal sänds genom optisk fiber kommer dess fördröjning att variera över dygnet, beroende främst på variationer i temperatur, men även andra mekaniska spänningar som kan uppträda. Vid tidskänsliga signaler ger detta en oacceptabel osäkerhet, om inte fördröjningen ständigt mäts upp och tas med i beräkningen. Projektet utvärderar olika parametrar som påverkar den optiska överföringen, och metoder för att kompensera för dem.

Överföring av tid i fiberoptiska kommunikationsnätverk

I samarbete mellan forskningsgrupperna för Tid & frekvens och Fotometri & radiometri utförs analyser av hur en tidssignal påverkas efter transmission i optiska fibrer. Vid noggrann överföring av tidssignaler är det av yttersta vikt att alla fördröjningar är kända eller eliminerade. Den grundläggande tekniken som används är att skicka signal i bägge riktningarna och anta att fördröjningen är symmetrisk, ett antagande som är giltigt med god noggrannhet, om än inte felfritt, i dagens fiberoptiska nätverk.

De tillämpade utvärderingarna av tidsöverföring i fiberoptiska nät finansieras av Post- och Telestyrelsen (PTS), medan de grundläggande analyserna utförs i detta projekt. Mätningarna gäller både den optiska fasen och fasen hos den elektriska synkroniseringssignal som modulerar ljuset.

Tidsfördröjningen mäts och utvärderas efter inverkan av temperaturvariationer och yttre störningar, men även optiska effekter såsom icke-linjära fasskift vid hög effekt, och överhörning från intensiva närliggande kanaler i våglängdsmultiplexade system. Arbetet har genomförts av anställda forskare, men även examensarbetare som utvärderat symmetrin i labmiljö och uppmätt mycket låg spridning på mätvärdena.

Dynamisk tidsstabilisering av optisk signal

Även under kortare sträckor kan fördröjningar i den fiberoptiska överföringen orsaka påtaglig osäkerhet i stabiliteten. För att möta detta behov har ett system demonstrerats som utför en dynamisk kompensation av fördröjningen, i motfas mot händelserna i fibern. Systemet bygger på en tvåvägsöverföring, där både den utsända och den mottagna signalen fördröjs i kompensationssystemet. Analysenheten eftersträvar sedan att hålla den lågfrekventa fasen stabil i sändaren, och därmed erhålla ett stabilt fasläge i mottagaren. Resultaten från demonstrationen har presenterats vid bl.a. Topical Meeting on Precise Time ansd Time Interval, PTTI'08.

Utveckling av ultrastabil laser

I samarbete med projektet "låga gasflöden" utvecklas en fiberbaserad ringlaser vars våglängd i slutändan bestäms av en gasfylld Fabry-Perot kavitet. Lasern ska uppnå en stabilitet tillräcklig för att kunna detektera det våglängdsskift som orsakas av en densitetsförändring i kaviteten.

 

Nya metoder för att kalibrera låga gasflöden

Målet för projektet är kunna kalibrera låga massgasflöden och standard/fasta läckor med god noggrannhet.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Mätteknik inom informations- och kommunikationsteknikMätteknisk forskning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.