Reesbe företagsforskarskola

Syftet med forskningen i Reesbe är att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i bebyggelse och ur ett systemperspektiv finna hållbara lösningar.

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den bebyggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Forskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med 20 företag och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Forskarskolan startade 2013 med tolv doktorander och under 2016 har ytterligare nio börjat.

Syftet med forskningen i Reesbe är att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i bebyggelse, i eller utanför fjärrvärmeområden, och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger lägre kostnader, minskad resursanvändning, minskad klimat- och miljöpåverkan, förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation, ökad andel solenergi.

Företagsforskarskolan Reesbe är ett projekt som ska resultera i:

  • tekniska doktorer som specialister inom företagen,
  • företagsnära forskning i samproduktion med företagen, vilken leder till nya tekniska eller affärsmässiga lösningar,
  • akademisk forskning som utvecklas i samarbete mellan de tre lärosätena samt
  • nya samarbeten mellan företagen, som resultat av doktorandernas forskningssamarbeten.

 

RISE har tre doktorander inom Reesbe:

 

Anna-Lena Lane, anna-lena.lane@ri.se

Knuten till: Högskolan i Gävle

Projektet heter "Energieffektivisering vid nybyggnation och förvaltning
-implementering och förvaltning av metoder och verktyg för ökad energieffektivisering".

Läs mer om projektet på Reesbes sida>>

 

Jay Hennessy, jay.hennessy@ri.se

Knuten till: Mälardalens högskola

Projektet handlar om nya tillämpningar av termiska nät genom interaktion med elnät och andra energisystem.

Läs mer om projektet på Reesbes sida>>

 

Martin Warneryd, martin.wanneryd@ri.se

Knuten till: Högskolan Dalarna

Läs mer om projektet på Reesbes sida>>

 

 


 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.