Forskning pågår för att ta fram det bästa farthindret

Många chaufförer får problem av dåligt byggda vägbulor. Metoder som SP utvecklat inom "Dynamisk Metrologi" har nu tillämpats för att undersöka och ge bättre varianter av de vanligt förekommande vägbulorna.
Dynamisk Metrologi

Dynamisk Metrologi syftar till att utvärdera dynamiska mätningar i olika sammanhang. En lite udda men mycket vanlig ’dynamisk mätning’ utförs av nästan alla dagligen vid passage över fartgupp/vägbulor med olika fordon som bil, buss eller cykel.

Utvärdering och optimering av vägbulor och andra mekaniska farthinder

Vägbulan används för att skapa ett fartdämpande upplevt obehag. Detta bör minimeras under hastighetsbegränsningen men maximeras över densamma för att ge maximal nytta. Samtidigt är det viktigt att det inte finns någon risk att varken förare, passagerare eller fordon skadas.

Vägbulorna bestäms idag schablonmässigt utifrån generella studier. Den fartdämpande effekten är i regel inte känd utan provas i bästa fall fram. Ibland måste bulorna modifieras för att inte ge oönskade effekter. Slitaget underskattas ofta liksom hur små avvikelser i formen kan tillåtas vara. Närliggande brunnar och sättningar kan förstärka stötarna i fordonen mycket när vägprofilen inte är den avsedda. Endast i akuta undantagsfall utförs systematiska undersökningar för att bestämma de skaderisker olika fartgupp kan ge.

SP gör en utvärdering möjlig

SP föreslår en i sammanhanget världsunik men samtidigt relativt enkel metod som kan bestämma hur en hel fordonspark med exempelvis bilar, bussar och lastbilar av olika märken uppför sig när de passerar över en vägbula eller en godtyckligt formad ojämnhet i vägen.

Även nya varianter av mekaniska farthinder såsom korrugerade vågformer i vägbanan kan undersökas och optimeras. Den ackumulerade risken för ryggmärgsskada vid repetitiv passage över flera olika gupp kan också bestämmas. Känner man färdvägar och dess vägprofiler, använda fordon och hastighetsbegränsningar kan t.ex. en busschaufförs totala skaderisk under hela livet bestämmas, i egenskap av både yrkeschaufför och privatbilist.

På SP utvecklas även metoder för att bestämma den bästa formen på vägbulorna vilken bestäms av önskvärd effekt, vilka fordon som passerar, tillåten hastighet etc.

Med beaktande av de hundratals gupp som finns i många städer, olika varianter av fordon som reagerar på olika sätt samt den eftersträvansvärda variationen med hastighet och skaderisk är det i praktiken omöjligt att mäta hur påverkan på fordonen varierar. SP gör inte bara denna utvärdering möjlig utan har även metoder att finna de bästa vägbulorna.

KC Dynamisk mätteknik

Dynamiska mätningar används i nästan alla moderna tekniska tillämpningar. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.