Sprinkler i träkyrkor

Erfarenheter från sprinklerinstallationer i svenska träkyrkor

På senare år har ett tiotal svenska kyrkor försetts med sprinklersystem och ett flertal kyrkor kommer att skyddas under kommande år. Målsättningen med projektet har varit att dokumentera sprinklerinstallationerna i några representativa kyrkor, att sammanställa kunskap och erfarenheter från dessa installationer och att identifiera områden för vidare forskning.

Inom ramen för projektet besöktes kyrkorna i Hedared, Frödinge, Habo, Älgarås, Fröskog och Skållerud för att studera hur man installerat sprinkler i just dessa kyrkor. Dessutom intervjuades personer som projekterat, besiktigat eller installerat systemen i dessa eller andra kyrkor.

Att skydda kulturbyggnader mot brand kräver särskilda hänsyn. Sprinklersystemet måste installeras med så liten åverkan på byggnaden som möjligt och installationen måste vara diskret. Rör och munstycken ska smälta in i miljön utan att vara ögonfallande. Många äldre byggnader saknar värme och elektricitet vilket innebär att särskilda tekniska lösningar måste användas, som torrörsystem eller system där frysskyddsmedel tillsätts vattnet. Studiebesöken visar att en oerhörd möda har lagts ned på utformning och installation av systemen. Även om vissa typlösningar går igen kräver varje objekt speciallösningar. Visserligen har mycket värdefull kompetens byggts upp hos de personer som projekterat och installerat systemen, men flera av dem efterlyser mer kunskap och forskning.

Nedan listas några synpunkter och erfarenheter från besöken och från de intervjuer som genomfördes:

  • Systeminstallationerna är relativt komplexa.
  • Regelbunden funktionskontroll är viktigt för att säkerställa funktionen hos systemen.
  • Flera fall av oavsiktliga aktiveringar har dokumenterats.
  • Dränering av rörsystemen är viktigt för att förhindra frysning.
  • Användningen av frysskyddsmedel kan diskuteras.
  • Installationerna är diskreta och väl utförda.
  • Kontroll, provning och underhåll är viktigt för hög tillförlitlighet.
  • Erfarenhetsutbyte efterlyses av användarna.

En central del av projektet var att utreda vilka frågeställningar som kräver fortsatta insatser. Sammanfattningsvis kan man säga att mer kunskap behövs för att kulturbyggnader skall kunna skyddas på ett så enhetligt och enkelt sätt som möjligt. Några av de frågor som är angelägna att studera är bland annat vattens inverkan på vägg- och takmålningar, vattenströmning genom kalla rör, dimensionering av system för skydd av vindar, fasader och yttertak och åtgärder för förbättrad tillförlitlighet. 

Arbetet presenteras i SP Report 2006:42, ”An overview of fire protection of Swedish wooden churches, Brandforsk project 500-061”.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.