Brand och hållbar utveckling

Inom brand är miljöaspekter högaktuellt. Bränder i sig är miljöpåverkande och genererar stora mängder av organiska ämnen som t ex polycykliska kolväten (PAH), dioxiner och furaner. Utsläpp från bränder påverkar båda luft, vatten och mark. Miljöpåverkan av bränder innefattar dock inte bara utsläppen utan också påverkan av ämnen som används för att undvika bränder t ex flamskyddsmedel.

Fire Research har forskat kring miljöpåverkan av bränder i nästan två decennier. Forskningen har lett till utvecklingen av en innovativ LCA-modell som tar hänsyn till miljöpåverkan av bränder: Fire-LCA. Modellen tar t ex hänsyn till funktionen hos ett flamskyddsmedel för att minska antal eller storlek på bränder som inträffar när man undersöker miljöpåverkan av flamskyddsmedlet. Vidare har man utvecklat en kostnad-nytta modell för att studera flamskyddsmedel, den s k Fire-CBA modellen.

Kvantifiering av miljöpåverkan av bränder kräver detaljerad karakterisering av utsläpp från bränder både till luft, vatten och mark. Fire Research har lång erfarenhet av att karakterisera emissioner från bränder och har samarbetat med andra etablerade forskningsinstitut i modellering av spridning av dessa emissioner och deras interaktion med miljön.

Intressenter i näringslivet är bl a flamskyddsmedelsindustrin, plastindustrin och elektronikindustrin. I samhället finns intressenter som t ex myndigheter och räddningstjänsten.

Forskningsfinansiering kommer båda från nationella och internationella anslagsgivande myndigheter, EU-kommissionen, industrin m m.

 

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

 

 


 

Toxfire

Storskaliga brandförsök med kemikalier.Läs mer...

Brandsäker lagring av biobränslen och avfall

Den ökade hanteringen av biobränslen och avfall innebär nya risker.Läs mer...

Miljöpåverkan av bränder

Vi kan bygga upp storskaliga försöksuppställningar i vår provningshall och på detta sätt kan uppställning och förutsättningar aktuella i verkliga bränder efterliknas. Läs mer...

Grafen i polymerer

Polygraph-projektet utvecklar innovativa tekniker för att producera högkvalitativa grafer i industriell skalaLäs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.