KCBU - Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar

Foto Per RohlénUnder våren 2006 bildades KCBU - Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar. Kompetenscentret är en sammanslutning av universitet, högskolor och forskningsinstitut som bedriver forskning och utbildning inom området.

 

Idag består kompetenscentret av deltagare från RISE Research Institutes of Sweden (fd SP), Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskolaFörsvarshögskolan - Crismart, FOI - totalförsvarets forskningsinstitut, KTH, Umeå Universitet,  Katastrofmedicinskt centrum och Högskolan i Gävle.

 

Vi hoppas att antalet deltagande organisationer på sikt ökar och att vi tillsammans ökar kunskapen inom området.

 

Om projektet
Idag bedrivs forskning inom brandsäkerhet i undermarksanläggningar på flera platser och organisationer i Sverige, där respektive organisation representerar spetskompetens inom sitt område. För att samla och koordinera kompetensen har KCBU skapats.

 

Vad ska KCBU göra?

KCBU ska arbeta för att:


• initiera forskning inom området brandsäkerhet i undermarksanläggningar
• generera utökad kunskap genom informationsutbyte
• sprida information om befintliga och nya forskningsrön
• sprida exempel om god praxis
• implementera forskningsresultat i högre utbildning, på grundnivå och avancerad nivå samt i fortbildning av yrkesverksamma
• parterna var för sig eller gemensamt deltar i externt finansierade nationella eller internationella forskningsprojekt
• vara en nationell resurs i frågor rörande brandsäkerhet i undermarksanläggningar
• utbyta information med forskargrupper inom närliggande områden
• utbyta information med motsvarande internationella aktörer inom kompetensområdet

 

Läs hela avsiktsförklaringen för KCBU

 

För att få nyheter från KCBU, skriv upp dig på ISTSS maillista!

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mia Kumm (BR)

Tel: 010-516 54 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.