WoodBuild

Hållbarare trä forskas fram i samverkan med trä- och byggindustrin. WoodBuild-programmet, som drivs av SP och Lunds Tekniska Högskola har fått stöd från Vinnovas branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin. WoodBuild ska öka förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets motståndskraft mot biologiska angrepp. Ett tiotal företag är med och finansierar.

Woodbuildsidor är under omarbetning!

 

 

 

Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år blivit allt viktigare. En orsak till detta är att EUs byggproduktdirektiv (CPD) pekar ut sex väsentliga krav, som byggprodukter ska uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. I Boverkets nya byggregler BBR06 har kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts.

Ett tiotal företag deltar

Medverkande parter är SP (koordinator) och Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Skogsindustrierna, Centrum för Byggande och Boende i Trä (CBBT), TräCentrum Norr (TCN), Svenska Träskyddsföreningen, Bjerkings, Tyréns, NCC, Skanska, Moelven Töreboda, Stellac Oy och Trafikverket. Den totala budgeten över 2008-2012 är ca 45 Mkr. VINNOVA är offentlig finansiär och bidrar med totalt 20 Mkr.

 
Huvudfinansiärer

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.