Organisation

Organisatoriskt är WoodBuild knutet till SP Trä, som har det adminstrativa sekretariatet för projektet. För övrigt är organisationen i huvudsak projektbaserad. En schematisk beskrivning ges i nedanstående organigram.

 

 

 

Programstyrelsen

Programstyrelsen skall bestå av fem företrädare för programmets industriella finansiärer och har det yttersta ansvaret för programmets styrning. Styrelsen fattar strategiska beslut om programmets inriktning och partnersammansättning samt ansvarar för uppföljning av planerade aktiviteter och tidplaner.

Programkoordinatorn

Programkoordinatorn leder verksamheten inom WoodBuild närmast under programstyrelsen och har en övergripande lednings- och övervakningsfunktion för att säkerställa att de olika delprojekten  arbetar mot programmets visioner och mål samt har ansvar för programmets administrativa funktioner.

Operativ ledningsgrupp

Operativ ledningsgrupp (OPL) leds av koordinatorn och består av fyra huvudprojektledare för vart och ett av forskningsområdena A-D. Dessa projektledare ansvarar för att delområdena bedrivs i samklang med WoodBuilds övergripande mål, samt ansvarar för initiering, bemanning och uppföljning av delprojekt inom respektive forskningsområde. OPL kan kompletteras med andra nyckelpersoner involverade i programmet.

Den vetenskapliga referensgruppen

Den vetenskapliga referensgruppen skall bestå av 3-5 internationellt välrenommerade experter inom aktuella forskningsområden.

Den industriella referensgruppen

Den industriella referensgruppen skall vara sammansatt av representanter från finansiärerna.
Referensgrupperna har till uppgift att granska och prioritera olika delprojekt vid såväl initiering som genomförande från vetenskaplig respektive industriell synpunkt. Industrireferensgruppen har ett särskilt ansvar för att följa upp att resultaten kan nyttiggöras i företagen.

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen skall fungera som kritisk granskare och rådgivare i frågor som gäller kunskapsöverföring och implementering av resultat från projekten. Medlemmar (3-4) utses av Styrelsen i samråd med Skogsindustrierna.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jöran Jermer

Tel: 010-516 56 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: