Kemi, Material och Ytor - Utrustning

Förutom en stor mängd standardutrustning för provnings- och forskningslaboratorier t ex pH-metrar, vågar, ugnar, titrersystem standardspektrofotometrar samt en stor verkstadsresurs, finns följande mera dyrbar eller ovanlig utrustning:
Bearbetning och provberedning
 • Avancerad utrustning för kapning och polering
 • Elektrokemisk ytpreparering (anodisk oxidation)
 • Emissions/exponeringskammare 1m3 – 23 m3
 • Extruder
 • FLEC (Field and Laboratory Emission Cell) för emissioner från material 8 st
Ingjutningspress
 • Kvarnar för malning av olika provtyper och provstorlekar
 • Planmikrotom för att tillverka ner till ca 2 mikrometer tunna provskivor
 • Press för plast 200o C
 • Reaktionscell för termooxidativ och fotokemisk åldring av material i isotopmärkta gaser (t.ex. 18O)
 • Spin-coater för framställning av tunna filmer från lösningar
 • UV/ozon-källa för oxidativ rengöring av ytor
 • Valsverk för gummi och plast
Beständighet
 • Cellugnar 4 st
 • Klimatskåp > 20 st
 • Klimatskåp med korrosiva gaser
 • Ozonskåp 3 st
 • Relaxationsriggar
 • Utomhusprovstation med mätning av väderdata
 • Utrustning för ACT-provning (ACT = Accelerated Corrosion Test)
 • Utrustning för biologisk nedbrytning
 • Utrustning för cyklisk korrosionsprovning
 • Utrustning för saltdimmeprovning
 • Väderbeständighetsutrustning (UV, xenonljus/Weather-Ometer®) 10 st
 • Värmeskåp > 100 st
Fysikaliska mätningar
 • Cobb (vattenabsorption)
 • Densitometrar, reflektion
 • Densitometrar, transmission
 • Friktionsmätare, golv och mark
 • Gasgenomsläpplighet (slang)
 • Gaspermeabilitet, film
 • Glansmätare
 • HDT (Heat Deflection Temperature)
 • Hårdhetsmätare
 • Instrument för mätning av densitet, pyknometrar
 • Instrument för mätning av viskositet, kapillärviskosimetrar
 • Kontaktvinkelmätare
 • Kulörmätare/kulördator
 • Magnetisk- och virvelströmskikttjockleksmätare
 • Mikrodensitomer, reflektion
 • Porsökare
 • Smältindexmätare
 • Trycktestare, sprängning av förpackningar
 • Utrustning för bestämning av flampunkt
 • Utrustning för bestämning av självantändningstemperatur
 • Utrustning för mätning av sprödpunkt
 • Utrustning för mätning av Vicat
 • Utrustning för mätning av ånggenomgång
 • UV-VIS-NIR med integrerande sfär
 • Värmemotståndsprovning (slang)
Kemisk analysutrustning
 • Elementaranalysator (CHN)
 • FT-IR spektrometer med ett flertal tillbehör såsom IR-mikroskåp, mikro-ATR, integrerade sfär, gascell, spekulär reflektanstillsats
 • Gasanalysator med IR-detektor
 • Gaskromatograf  med masspektrometer (GC-MS) 4 st
 • Gaskromatograf med electron capture detector (GC-ECD)
 • Gaskromatograf med flamjonisationsdetektor (GC-FID)
 • Gaskromatograf med termisk konduktivitetsdetektor (GC-TCD)
 • Induktivt kopplad plasma – masspektrometer (ICP-MS)
 • Induktivt kopplad plasma – optisk emission (ICP-OES) 2 st
 • Infraröd spektroskopi (FTIR)
 • Instrument för bestämning av asksmältförlopp
 • Jonkromatograf
 • Konvertor H2S-NH3MALDI med time-of-flight masspektrometer (TOF MALDI MS)
 • NOx analysator
 • Ozonanalysator
 • SO2 analysator
 • Svavelanalysator 2 st
 • System för framställning av standardgasblandningar
 • Time-of-Flight-Secondary Ion Mass Spectrometry för avbildande masspektrometrisk analys av grundämnen & kemiska föreningar i material, ytor och gränssytor (TOF-SIMS)
 • Utrustning för automatisk termisk desorption ATD 2 st
 • Utrustning katodiskreduktion
 • Utrustning för provupparbetning med ”Headspace”
 • UV-VIS-NIR med integrerande sfär
 • Vätskekromatograf med masspektrometer (LC-MS-MS)
 • Vätskekromatograf med UV-detektor (LC-UV) och RI-detektor (HPLC-UV och RI)
Mekanisk provning
 • Dragprovare
 • Instrumenterad slagprovare
 • Nötningsprovare (torr- och våtnötning)
 • Rivprovare
 • Stenskottsapparatur 2 st
 • Utrustning för vidhäftningsprovning
 • Vikningsprovare
Mikroskopi
 • Ljusmikroskop med digitalkamera och programvara för digital bildanalys
 • Ljusmikroskop med mätskala
 • Stereomikroskop med digitalkamera 2 st
 • Svepelektronmikroskop med energidispersivt röntgenanalyssystem (SEM med EDX)
 • Time-of-Flight-Secondary Ion Mass Spectrometry för avbildande masspektrometrisk analys av grundämnen och kemiska föreningar i material, ytor och gränsytor (TOF-SIMS)
Termoanalys
 • Automatiserad DSC
 • Bombkalorimeter
 • Termogravimetrisk analysutrustning (TGA)
 • TGA, automatiserad för stora prover

Kemi och material

Vi kan vara din innovationspartner inom hållbar kemi, materialteknik och funktionella ytor. Vi skräddarsyr kompetenser och test- och demomiljöer utifrån dina behov.Läs mer...

BIOMATCELL – VINN Excellence Center i Biomaterial och Cellterapi

BIOMATCELL är utvalt som ett av de 19 nya kompetenscentra som har startats upp i VINNOVAS satsning VINNEXCELLENCE. Läs mer...

SCC – Scandinavian Coatings Center

Vårt centrum samlar unik kompetens och heltäckande resurser i världsklass. Vi erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produkt- utveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.