Beröringsfri deformationsmätning

Vid mekaniska provningar av produkter och komponenter används traditionellt ett antal givare för att få information om hur provkroppen deformeras i vissa specifika punkter. Med moderna optiska mätsystem kan man idag få en helhetsbild av deformationerna i 3D över ett större område med en upplösningsnivå och precision som inte varit möjlig tidigare. Principen för det system (ARAMIS™) som vi förfogar över bygger på att två högupplösta kameror tar en serie bilder av provobjektet under provning.

Innan mätningen startas, kalibreras mätuppställningen för en vald mätvolym med hjälp av ett kalibreringsobjekt. Innan provningen prepareras mätobjektet med ett slumpmässigt eller likformigt mönster med god kontrast. Bilderna analyseras sedan med s k korrelationsanalys. Tekniken ger dels möjlighet till en visuell beskrivning av deformationer och töjningarna på objektets yta samt möjlighet att i efterhand placera ut "virtuella" givare.


Mechanics Research förfogar över sex olika kalibreringsobjekt som medger mätvolymer från 25 x 25 x 5 mm3 till 550 x 550 c 550 mm3. Detta innebär man kan mäta förskjutningar och töjningar med en rumslig upplösning på någon tiondels millimeter för de minsta volymerna och några millimeter för de större volymerna. Töjningar från ca 0,01 % till mer än 200 % kan mätas med en noggrannhet av upp till 0,01 %.  Systemet ger möjlighet till fördjupade analyser och är därför ett värdefullt verktyg i RISE strävan att erbjuda avancerade tjänster inom material-provning, produkt- och metodutveckling samt verifiering. I synnerhet möjligheten att kombinera denna avancerade mätmetod med beräkningar baserade på finita elementmetoden har stor potential. Utrustningen är också ett värdefullt redskap inom de forskningsprojekt som RISE deltar i. 


Tekniken används bland annat vid:

· Materialprovning, materialkaraktärisering

· Dimensionering och analys av produkter och komponenter

· Identifiering av icke-linjära förhållanden

· Karaktärisering av kryp och åldringsprocesser

· Bestämning av flytgränskurvor

· Brottmekanisk analys

· Verifikation av FEM beräkningar

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.