Alternativa drivmedel

När det gäller alternativa drivmedel har RISE idag verksamhet både på TU och FoU för hela kedjan produktion, distribution, och användning. RISE erbjuder också omfattande certifieringstjänster för såväl produkter och system som personer.

RISE har erfarenhet från FoU-projekt och uppdrag på flertalet drivmedel, t ex biogas, vätgas, biodiesel, E85 och fossila bränslen (bensin, diesel och naturgas). Till detta kommer relevant generisk kompetens inom områden som mätteknik, kemi- och materialteknik och kvalitetssäkring. Forskningen är främst av tillämpad karaktär och sker oftast i direkt samverkan med industrin. Inom vissa områden har vi dock en unik spetskompetens, t ex vad avser brand, risk och säkerhet.

Produktion

Produktion av biogas och etanol studeras bl a inom Waste Refinery. En betydande del av framtidens drivmedel kommer att produceras genom termisk omvandling, dvs pyrolys eller förgasning, av biomassa från skog och åker. Här täcker RISE kompetens idag hela kedjan från odling till slutanvändning. I ett större projekt tillsammans med Lantmännen Energi har RISE utvecklat en biodiesel (Agrodiesel-15).

Distribution

På distributionsidan arbetar RISE med mätteknik. RISE har t ex en speciell kompetens på statistisk analys av stora datamängder för mätmässig kontroll av distributionskedjan oberoende av drivmedel. RISE utför också flödesmätningar (för flytande och gasformiga drivmedel) bl a för kalibrering. Transportsäkerhet är ett annat viktigt område.

Användning

När det gäller användning besitter RISE spetskompetens när det gäller brand, risk och säkerhet. Vi utför såväl provningar som forskningsprojekt avseende brandegenskaper och släckteknik för bränder med flytande och gasformiga bränslen. Introduktion av nya drivmedel och optimala drivmedelsblandningar kräver också utveckling av material och metoder. Ett flertal studier angående olika materials kompatibilitet och beständighet/livslängd har genomförts/pågår. SP medverkar också i större projekt beträffande elsäkerhet i fordon vilket är högaktuellt i hybridfordon där både el och bränsle utnyttjas. Höga spänningar och ökad tillgång på elenergi medför risk för elchock och ökad risk för brand.

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kompetenscentrum

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Kontaktpersoner

Per Blomqvist

Tel: 010-516 56 70

Conny Haraldsson

Tel: 010-516 56 65

Anders Nilsson

Tel: 010-516 54 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.