Byggprodukter - Europakrav på kemiska ämnen

Systemet med CE-märkning används för ett stort antal olika produkter på vilka det ställs säkerhetskrav enligt särskilda EG-direktiv. Produkter som uppfyller säkerhetskraven kan CE-märkas och skall därefter kunna marknadsföras och säljas fritt inom den gemensamma marknaden.

Genom EU:s direktiv om byggprodukter 305/2011 ställs krav på att de byggmaterial som används i hus och/eller olika slags anläggningar (t ex tunnlar, vägar och vattenledningsnät) bl.a. inte skall ge risker för hygien, hälsa eller miljö. Dessa och andra säkerhetskrav läggs främst fast i byggproduktstandarder, som i sin tur är en av grunderna för att kunna CE-märka byggprodukter.

Byggproduktdirektivet: Reglerade kemiska ämnen

I nyare byggproduktstandarder finns ett allmänt krav om att produkten inte får innehålla sådana kemiska ämnen som är förbjudna eller på annat sätt är reglerade inom EU. I vissa byggproduktstandarder finns dessutom särskilda krav på hur den eventuella förekomsten av sådana ämnen skall kontrolleras.

För att en tillverkare eller importör skall kunna CE-märka en byggprodukt krävs att produkten inte innehåller några förbjudna eller reglerade ämnen. Produktens sammansättning skall alltså vara känd och finnas dokumenterad i tillverkarens kvalitetssystem.

Dessutom kan det utöver dessa allmänna krav finnas särskilda krav på hur den eventuella förekomsten av sådana ämnen skall kontrolleras eller redovisas. I de flesta fall skall då ett godkänt certifieringsorgan genomföra en bedömning av produkten. Bedömningen grundas på produktens sammansättning och/eller produktens potential att avge eventuella reglerade kemiska ämnen till omgivningen under produktens användningstid. Beroende på kravens utformning kan även laboratorieundersökningar behöva genomföras.

För att kunna bedöma en byggprodukt krävs t.ex.

  • detaljerade tekniska materialspecifikationer för ingående komponenter
  • information om produktens, av tillverkaren avsedda, användningsområden
  • detaljinformation för kemiska produkter som ingår i byggprodukten eller har använts vid tillverkningen
  • kontakt med underleverantörer av kemikalier och material beträffande sådan information som ibland inte är tillgänglig för tillverkaren.
Säkerhetskrav

Hälsa – miljö är endast ett av de säkerhetskrav som ges av byggproduktdirektivet.
De övriga säkerhetskraven är enkelt uttryckt kopplade till mekanisk bärförmåga, brandsäkerhet, användningssäkerhet, energihushållning samt skydd mot buller.
En byggprodukt som uppfyller säkerhetskraven kan CE-märkas. För att kunna styrka byggproduktens egenskaper som underlag för CE-märkning måste tillverkaren eller importören, beroende på typ av produkt, vända sig till ett s.k. anmält organ för provning och fortlöpande kvalitetssäkring.

Anmält organ

SP är ett till EU-kommissionen anmält organ (id 0402) med särskild behörighet för provning, kontroll och certifiering av byggprodukter men också för en rad andra produktområden. Om en byggprodukt berörs av mer än ett direktiv, såsom t ex maskindrivna portar, baseras CE-märkningen även på direktiven för EMC, maskinsäkerhet, och elsäkerhet. Kontakta gärna SP på ett tidigt stadium för att lösa de många tekniska och administrativa frågor som kan uppkomma inför CE-märkning av byggprodukter.

Internationell standardisering

SP verkar internationellt bl.a. med att utveckla standarder inom byggområdet. Flera av dessa standarder har en koppling till hälsa – miljö och är en praktisk tillämpning av REACH (EU:s nya kemikalielagstiftning) inom bygg- och anläggningsområdet. En omfattande internationell översikt av praktikfall och laboratorieundersökningar (SP-rapport 2004:20) visar dock att flertalet moderna och beständiga byggmaterial har en ringa miljöpåverkan under den tid som materialet är på plats.

Certifierade produkter

Läs mer...

Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och materialRISE Certifiering

Kontaktpersoner

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.